Trus- og livssynssamfunn

Fylkesmannen registrerer trus- og livssynssamfunn, behandlar krav om tilskot, godkjenner nye forstandarar og ser til at trus- og verksemda i livssynssamfunna er i samsvar med lover og forskrifter. Fylkesmannen er klageinstans for saker som gjeld kommunale tilskot til trus- og livssynssamfunn.

Den digitale løysinga "Trus- og livssynsamfunn" gir innsyn i opplysningar om livs- og trussamfunn som har søkt om statstilskot. 

Du får tilgang til den digitale løysinga ved å klikke på "Oversikt over trus- og livssynssamfunn" til høgre i skjermbiletet. Ved å klikke på det enkelte trussamfunnet får du tilgang til kontaktopplysningar, registreringsdato dersom det er registrert, namn på godkjende forstandarar, eventuell vigselsmynde, utbetalt statstilskot osv. Du får opp tilsvarande opplysningar ved å søkje på livssynssamfunna. Du kan også samanstille informasjon ved å bruke søkefelta.

Fristen for å setje fram krav om tilskot til trus- og livsssynssamfunn utanom Den norske kyrkja er 1. mars.  

Har du spørsmål om trus- og livssynssamfunn, kan du vende deg til Fylkesmannen i fylket der trussamfunnet er registrert.

Vis meir


20.10.2020

Ny lov om trudoms- og livssynssamfunn

Antallskrav for registrering og tilskot, samanslåing av trudoms- eller livssynssamfunn, organisasjonsnummer.

19.05.2020

Utsatt frist for innsending av årsmelding og regnskap fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn er 15. mai 2020

Fast frist for å sende inn regnskap og årsmelding er 10. april. På grunn av det pågående koronautbruddet besluttet Barne- og familiedepartementet 16. mars 2020 å forlenge fristen til 15. mai 2020. Fristen forlenges ikke ytterligere.

29.04.2020

Digitale årsmøter i trossamfunn

Det har vært henvendelser angående digitale årsmøter og eventuelle godkjenninger av disse.

08.04.2020

Utlysning: Tilskudd til private kirkebygg

I statsbudsjettet for 2020 har Stortinget vedtatt en bevilgning på 5,1 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til private kirkebygg, jf. kap 881, post 75.

16.03.2020

Forlenget frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

På grunn av det pågående koronautbruddet er den nye fristen satt til 15. mai 2020.

10.01.2020

Tilskudd til trossamfunn

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke må kreve tilskudd innen 1. mars. Kravet leveres til Fylkesmannen.

20.11.2019

Anmodning om at trossamfunn gir e-postadressen sin til Fylkesmannen

Vi ber om at trossamfunn som ønsker å motta en påminnelse om kravfristen i 2020, gir sin e-postadresse til Fylkesmannen innen utgangen av 2019.

20.11.2019

Informasjon til vigslere - endring på prøvingsattesten 7. oktober

Skatteetaten endrar på prøvingsattesten Frå og med 8. oktober 2019 vil ikkje lenger prøvingsattesten innehalde informasjon om kva som blir namnet til ektefolket etter vigsel.

02.09.2019

Ny frist for å sende inn korrigert oversikt i 2019

Forlenget frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn korrigert medlemsoversikt i 2019.

22.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september 2019.