Tilskudd til NAV-kontor for økt behov for sosiale tjenester

NAV-kontorer kan nå søke om midlertidig tilskudd til å møte et økt behov for sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter lov om sosiale tjenester som følge av utbruddet av Covid-19.

Formålet med tilskuddet er å støtte omstilling og nye arbeidsmåter. Les kunngjøringsbrevet her

Send søknad så fort som mulig

Siste frist for å søke er 1. september 2020, men vi prioriterer og tildeler midlene fortløpende. Tilskudd gis for ett år fra oppstartsdato.

Fyll ut dette søknadsskjemaet og send på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no eller per post til

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Hvilke tiltak blir prioritert?

Vi prioriterer de tiltakene som i størst mulig grad gjennom omstilling og nye arbeidsmåter håndterer et endret eller forventet økt behov for sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven som følge av konsekvenser av utbrudd av Covid-19 

Dette kan være: 

  • Tiltak som bidrar til økt kapasitet og tilgjengelighet til tjenester for personer som rammes spesielt av Covid-19 situasjonen 
  • Samarbeid med andre tjenester for å sikre ivaretakelse av spesielt utsatte grupper 
  • Samarbeid med frivillige organisasjoner og/eller sosiale entreprenører 
  • Kartlegging av levekårsutfordringer knyttet til Covid-19 situasjonen

Hvem skal tilskuddet hjelpe? 

Målgruppen for tilskuddet er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester og andre som står i fare for å komme i en vanskelig eller forverret livssituasjon som følge av konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

Tilskuddet skal bidra til at målgruppen får hjelp til å overvinne en vanskelig eller forverret livssituasjon. 

Rapportering   

Frist for en kort statusrapportering er 15. januar 2021. Frist for rapportering på måloppnåelse, erfaringer og regnskap er 1. oktober 2021. 

 

Søknadsfrist:
01.09.2020 00:00:00
Målgruppe:
NAV-kontorer
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Kven kan søkje:
NAV-kontorer
Rapporteringsfrist:
15.01.2021 00:00:00

Kontaktpersonar