Verneområde

Lemmingvær utenfor Tranøy på Senja er vernet som landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Øygruppa er et viktig område for sjøfugl, i tillegg til at det finnes gamle gårder og jordbruksmark.
Lemmingvær utenfor Tranøy på Senja er vernet som landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Øygruppa er et viktig område for sjøfugl, i tillegg til at det finnes gamle gårder og jordbruksmark. (Foto: MapAidAS)

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Fylkesmannen er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Fylkesmannen som behandlar søknaden.

Vis meir


07.01.2020

Blåberget naturreservat er utvidet

Blåberget naturreservat/Geavstoaivvi luondumeahcci i Bardu kommune ble utvidet 20. desember i fjor. 

02.10.2019

Ungdom tar vare på landskap

Elever ved Senja videregående skole har på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark bidratt til å ta vare på og åpne landskapet på Bergsøyan.  

19.03.2019

Utvidelse av Blåberget naturreservat

En større del av den frodige og rike løvskogslia under Blåberget i Bardu kan bli vernet. En grunneier tilbyr 255 dekar av sin eiendom til frivillig skogvern.

01.02.2019

Har funnet 56 kandiater

I høst fikk alle fylkesmenn i oppdrag fra Miljødirektoratet å identifisere konkrete naturområder som kan være aktuelle for supplerende vern. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har vurdert i overkant av 600 områder og identifisert 56 områder som kandidater. 


Vi forvalter verneområdene

Nasjonalparkene og de store landskapsvernområdene blir forvaltet av lokale verneområdestyrer. Fylkesmannen forvalter de andre verneområdene.

Enkelte kommuner har ansvaret for egne områder. For eksempel har Lyngen og Hammerfest ansvaret for de små verneområdene i sin kommune og Tromsø kommune har ansvaret for Prestvatnet. Les mer om verneområdestyrene her:

Reisa nasjonalparkstyre

Rohkunborri nasjonalparkstyre

Øvre Dividal nasjonalparkstyre

Ånderdalen nasjonalparkstyre

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområdestyre

Lyngsalpan landskapsvernområdestyre/ Ittugáissáid suodjemeahcci

Nordkvaløy - Rebbenesøy landskapsvernområdestyre

Seiland nasjonalparkstyre

Stabbursdalen nasjonalparkstyre

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre

Øvre Anárjohka nasjonalpark (Miljødirektoratet.no) har ikke egen hjemmeside. Nasjonalparkforvalter er Jørgen Eira Solbakke (telefon: 78 48 46 05/913 22 782).

Skal du ferdes i verneområder gjelder friluftsloven

Mange områder har strengere regler for ferdsel fordi det er nødvendig for å ta vare på naturverdiene.

  • Noen områder har spesielle regler for jakt, båndtvang, motorferdsel og for hva du kan bruke som bålved.
  • Reglene er tilpasset naturverdiene i området. Alle regler står i verneforskriften for hvert enkelt område.
  • Vernereglene erstatter ikke andre lover og regler, men gjelder side om side. Når det ikke står noe i verneforskriften, gjelder andre lover.
  • Verneområdene er merket med skilt som viser verneformen. Dersom det er ferdselsforbud i hekketida, står det et underskilt med tidspunkt.

Les mer i friluftsloven.