Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


20.03.2020

Utbetaling av dusør for gauperegistrering

Utbetalingen av dusører for registrering av gaupefamilier vil skje tidligst 1. juni.

14.01.2020

Utsatt søknadsfrist for FKT-ordningen

Fristen for å søke om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen er utsatt til 1. februar i Troms og Finnmark.

20.12.2019

Behandler klager om erstatning innen april

Du som har klaget på erstatning for rein og sau får svar på klagen fra oss innen april.

15.11.2019

Lenger saksbehandlingstid for reinerstatning

Saksbehandlingen for rovvilterstatsning for rein tar lenger tid i år, enn før. Du som har søkt får utbetaling med en gang vedtaket er gjort. Vi regner med å bli ferdig med alle søknadene i løpet av uke 47.

02.10.2019

Behandling av erstatning for rein drept av fredet rovvilt 2018/2019

Fylkesmannen har begynt med behandlingen av erstatning for rein drept av fredet rovvilt for reindriftsåret 2018/2019. 

01.10.2019

Rovvilterstatning for sau – søk innen 1. november

Skal du søke om rovvilterstatning, må du søke senest 1. november. Det er viktig du sender inn besetningsdata.

09.09.2019

34 jerv kan felles i Troms og Finnmark

Kvoten for lisensfelling av jerv er tolv jerv i Troms og 22 jerv i Finnmark. Jakten starter 10. september.

06.09.2019

Bjørn felt i Neiden

En hannbjørn ble felt i Neiden i Sør-Varanger kommune fredag morgen. Fylkesmannen gav fellingstillatelse torsdag kveld.

21.08.2019

Ingen lisensfelling av brunbjørn i Troms og Finnmark i 2019

Miljødirektoratet har besluttet å ikke åpne for lisensfelling av brunbjørn innenfor region 6, 7 og 8 i 2019.

15.08.2019

Bjørnekveld i Karasjok 22. august

Er du nyskjerrig på bjørn eller har spørsmål om bjørn i nærmiljøet? Torsdag 22. august i Karasjok kan du få høre om bjørn i området rundt Karasjok på SápmiKO AS.

Fleire nyhende