Fortsatt motorferdselsforbud i Nášša

For å ta hensyn til fjellrev er det fortsatt motorferdselsforbud i Nášša-området i Alta, Kautokeino og Kvænangen. Det midlertidige motorferdselforbudet gjelder ut vinteren 2020.

Dispensasjoner gjelder ikke

Dispensasjoner for motorferdsel i området er inndratt midlertidig.

Løype 23 stenges

Løype 23 i Kautokeino kommune som går fra nordenden av Ruođđojávri til Gahččanjávri er stengt inntil videre. Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller. Du må søke spesielt om dette.

Les vedtaket om midlertidig motorferdselforbud i Nášša-området - Alta, Kautokeino og Kvænangen kommuner (pdf).

Sårbar og rødlistet

Bakgrunnen for forbudet er hensynet til fjellrev. Fjellreven er kritisk truet og er det pattedyret i norsk natur som står i størst fare forå bli utryddet. Fjellreven er spesielt sårbar mot forstyrrelser i parringstiden (mars-april) og yngletiden (mai-juni). For at fjellrevbestanden skal bygge seg opp har Miljødirektoratet satt ut fôringsstasjoner i Nášša-området. Fjellreven overvåkes kontinuerlig av Statens naturoppsyn. Dette kalles prosjektet Felles Fjellrev.

Forstyrrelser truer fjellreven

I området er det mye motorferdsel. Fylkesmannen vurderer motorferdselen som en trussel mot fjellreven her. I tillegg til lovlig kjøring, vet Fylkesmannen at det også er ulovlig kjøring i området.

Statens naturoppsyn har flere ganger observert kjøring både nært inntil og over fjellrevhiene. Dette kan i verste fall føre til at fjellreven trekker vekk fra området og at nye individer ikke etablerer seg her. Derfor er det viktig at de få, gjenværende områdene med fjellrev ikke utsettes for unødige forstyrrelser. 

 

Kart over Nášša.