Reinmerker og merkenemnder

(Foto: Ellen Margrethe Oskal / Fylkesmannen i Troms og Finnmark)

I samiske reinbeiteområder skal all rein merkes med snitt i øret med eierens registrerte merke innen 31. oktober samme år som reinen er født. Før et reinmerke tas i bruk, skal det godkjennes av merkenemnda.

Søknad om reinmerke som skal brukes i Troms, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark reinbeiteområde skal sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark enten innen 1. januar eller 1. juni.

Øreklips kan brukes i tillegg til det tradisjonelle øremerket. Klips, klave eller hårmerking kan også brukes som midlertidig merke i situasjoner der eiendomsretten endres, eller om det er behov for midlertidig merking inntil reinen merkes med snitt i ørene.


Søknad om reinmerke

For å søke om registrering av nytt reinmerke bruker du Landbruksdirektoratets søknadsskjema. Bruk samme skjema om et reinmerke skal overføres fra én person til en annen. Søknad om reinmerke som skal brukes i Troms, Vest-Finnmark eller Øst-Finnmark reinbeiteområde sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som er sekretariat for merkenemdene. E-postadresse og postadresser finner du her.


Husk dette når du søker om reinmerke

Søknaden må være fullstendig og inneholde følgende:

  • Navn, personnummer og fullstendig adresse.
  • Underskrift fra søkeren. Hvis søkeren er et umyndig barn, skal begge foreldrene skrive under søknaden. I tilfeller der bare én av foreldrene har foreldreretten, må dette dokumenteres (legg ved vedlegg som bekrefter det).
  • Underskrift fra siidaandelslederen der reinmerket skal brukes. Der ektefeller eller samboere har felles siidaandel, skal begge siidaandelslederne skrive under på vegne av siidaandelen.
  • Informasjon om hvem reindriftsretten er utledet fra. For eksempel navn på foreldre eller besteforeldre som har eller har hatt reindrift som hovednæring.

Siden søknaden inneholder personopplysninger, er det enklest å sende søknaden i posten. Hvis søknaden sendes elektronisk, må dette gjøres på en sikker måte.


Godkjenning av reinmerke

Før et reinmerke tas i bruk, skal det godkjennes av merkenemnda for det aktuelle reinbeiteområdet. Merket kunngjøres etter at merket er godkjent. Når et reinmerke er godkjent og ferdig kunngjort, vil eieren motta et registreringsbrev som sier at merket er godkjent. Merkenemnda har møte én gang hvert halvår, vanligvis i mai/juni og oktober/november.


Kjøp av levende rein

Ved kjøp av levende reinsdyr sender kjøper inn opplysninger til Fylkesmannen i Troms og Finnmark om hvilket merke den innkjøpte reinen er merket i. Vi sender opplysningene videre til berørte siidaandeler og reinbeitedistrikt.


Klage på vedtak i sendes til Fylkesmannen

Reindriftsstyret oppnevner en egen klagenemnd som er klageinstans for merkesaker. Klager skal sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark som vurderer saken, legger den fram for merkenemnda, og eventuelt sender den videre til klagenemnda.


Merkeregisteret

Merkeregisteret er et register over reinmerker i Norge, som drives av Landbruksdirektoratet. 


24.01.2020

Godkjente reinmerker og merkesøknader på høring

Godkjente reinmerker for Øst-Finnmark er kunngjort. Klagefrist er 6. februar. Merkesøknader for Øst-Finnmark og Vest-Finnmark er på høring. Frist for å uttale seg er 17. februar og 21. februar.