Distriktsplaner for reinbeitedistrikt

Distriktsplaner skal være et hjelpemiddel for å ivareta reindriftens arealvern i offentlig planlegging. Reinbeitedistriktets styre skal utarbeide distriktsplanen med informasjon om hvordan de bruker reindriftsarealene i distriktet.

Innhold i distriktsplanen

Planen skal inneholde opplysninger som er nødvendig for det offentlige å vite om for å ta hensyn til reindrifta i offentlig planlegging.

Distriktsplanen skal inneholde oversikt over årstidsbeiter, kalvingsland, flyttemønster, gjerder og anlegg, nødvendige framkomst- og transportmidler og bruken av disse og eventuelt inndeling i beitesoner.

Leder for en siidaandel er pliktig til å gi nødvendige opplysninger for utarbeidelse av planen.

Les detaljene i reindiftsloven §62 om distriktsplaner.


Før planen vedtas

Reinbeitedistriktet bør orientere kommunene, fylkeskommunen og Fylkesmannen i Troms og Finnmark om planarbeidet og hovedinnholdet i den før den vedtas.


Når planen er vedtatt

Reinbeitedistriktet skal sende den vedtatte planen til kommunene, fylkeskommunen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og til berørte nabodistrikter.


 

Veileder og mal for distriksplaner for reinbeitedistrikt

Reindrift er en arealintensiv næring. Tap av beitearealer er en av de største, om ikke den største, utfordringer reindrifta har i Norge. De vanligste arealutfordringene for reindrifta er hyttebygging, kraftutbygging, mineralvirksomhet, landbruksveier, friluftsliv, ferdsel, motorferdsel m.m. Reinen unnviker disse områdene og det fører til produksjonstap. I Troms fylke har kommuneprosjektet (ferdig i 2016) vært et ledd i å ta tak i disse utfordringene.

Mal for distriktsplan (PDF)

Mal for distriktsplan (Word)

Her kan du se Karen Anette Anti fra Troms Reindriftssamers Fylkeslag presentere ny veileder og mal for distriktsplaner.

Anti var prosjektleder for kommuneprosjektet, et pilotprosjekt for å kartlegge hvilke behov den offentlige forvaltninga og næringa selv har for å ivareta reindrifta sine interesser. Kommuneprosjektet var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms, Målselv kommune og Troms reindriftsamer fylkeslag. Foredraget er fra 15. novemver 2016 i Tromsø.

Scroller du forbi videoene, så ser du veilederen.

 


Veileder og forslag til disposisjon

Distriktsplan i reindrifta

2016


Hva er hensikten med distriktsplan?


Reindriftsloven ble endret i 2007. Endringene omfatter blant annet bestemmelsene om distriktsplaner og bruksregler. Disse bestemmelsene har sitt utgangspunkt i at reindriftsnæringen skal ha mulighet for internt selvstyre og gis økt ansvar for at reindrifta er bærekraftig.

Ifølge reindriftsloven skal styret i det enkelte reinbeitedistrikt utarbeide bruksregler og en distriktsplan for distriktet. Distriktsplanen er et offentlig tilgjengelig dokument, mens bruksregler om distriktets interne anliggender ikke er det.

Hensikten med bruksregler er å gi reindriften et verktøy for internt selvstyre. Bruksreglene skal gi nærmere bestemmelser om forvaltningen av distriktets ressurser, og der bestemmelser om beitebruk og reintall er særlig viktig.

Hensikten med en distriktsplan er å gi opplysninger og kunnskap om reindrifta i distriktet som er nødvendige for den offentlige planlegging. Distriktsplanen er reinbeitedistriktets presentasjon av reindrifta og bruken av reindriftsarealer i distriktet.

Denne veilederen tar for seg distriktsplanen.

Reindriftslovens formålsparagraf fastslår at loven skal bidra til sikring av reindriftsarealene som reindriftas viktigste ressursgrunnlag. En distriktsplan kan gi reindrifta et bedre arealvern samt virke konfliktforebyggende ved at kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn får et best mulig grunnlag for å ivareta reindriftens interesser og hensyn i arealplanarbeidet.

En distriktsplan vil kunne føre til økt samarbeid og kunnskap hos andre brukere.


Saksgangen i planarbeidet

  1. Distriktsstyret innhenter opplysninger til en distriktsplan fra siidaandelsledere i distriktet og utarbeider et forslag til distriktsplan. Alle siidaandelsledere i distriktet er pliktige til å gi nødvendige opplysninger for utarbeidelsen av planen.
  2. Berørte kommuner, fylkeskommune og fylkesmann bør orienteres om planarbeidet og skal gjøres kjent med hovedinnholdet i planen for å ha mulighet til å gi innspill før planen vedtas.
  3. Distriktsstyret vurderer innkomne uttalelser og foretar endringer hvis nødvendig.
  4. Planen legges fram på distriktets årsmøte til behandling og vedtak.
  5. Vedtatt distriktsplan sendes berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, samt berørte nabodistrikter.

Distriktsplanen må sikres aktiv bruk i kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen, spesielt i forhold til arealprosesser. Det kan være forskjellige måter og arbeidsprosesser som leder fram til en god distriktsplan. Vurderingen av dette må gjøres lokalt. Det som er betydningsfullt er at alle parter som ønsker å gi innspill til planen, får mulighet til det gjennom planarbeidet. Det er derimot viktig å huske på at det er distriktsstyret som bestemmer planens innhold.

Utarbeidelsen av en distriktsplan må ta utgangspunkt i de lokale ressursene. Grunnlaget for en distriktsplan legges i fremskaffing av opplysninger og data, diskusjon omkring innhold og utforming, bearbeiding av materialet, utforming av planen – og til slutt formell godkjenning og distribusjon av dokumentet. Vedlikehold og rullering av planen er en nødvendighet. Det må innarbeides rutiner for oppdatering av distriktsplanen. En god distriktsplan er ikke ferdig før den er kommet i aktiv, praktisk bruk!


Innholdet i distriktsplanen

Reindriftsloven forutsetter at distriktsplanen skal være et oversiktsdokument som skal inneholde de opplysninger om virksomheten i distriktet som er nødvendige for den offentlige planlegging. Reindriftslovens § 62 inneholder en opplisting av forhold som skal være med i en distriktsplan. Det understrekes at listen utgjør et minstekrav. Distriktet bør ta med andre forhold i planen for å få en god distriktsplan.

Krav til innhold i planen (reindriftsloven § 62)

  1. Angivelse av flyttemønstre i distriktet.
  2. Oversikt over årstidsbeiter, kalvings land o.l.
  3. Oversikt over nødvendige fremkomst- og transportmidler, herunder hvilke terrenggående kjøretøy som anvendes i distriktet, samt eventuell tidsbegrenset bruk av helikopter eller annet luftfartøy. Bruksregler for terrenggående barmarkskjøretøy skal også få fram av planen.
  4. Oversikt over alle gjerder og anlegg av permanent art, og så vidt mulig også, gjerder av midlertidig art.
  5. Eventuell inndeling i beitesoner.

Reindriftsnæringa er den største utmarksnæringa i forhold til arealbruk. Distriktsplanen bør dokumentere den lokale reindrifta slik den drives, bidra til å synliggjøre verdiskapningen og det kulturelle mangfoldet reindrifta står for, og skape grunnlag for en god og oppdatert forståelse for reindriftsnæringa hos politikere, forvaltning og samfunnet forøvrig.

Reindriftsnæringa sitter inne med betydelig, lokal og tradisjonell kunnskap om reindrift og dens arealbehov. Ved utarbeiding av distriktsplan bør det tas utgangspunkt i denne kunnskapen.

Distriktsplanen skal brukes til å kommunisere med kommuner, planleggere, politikere o.l. så det bør forutsettes at de som skal lese og forstå planen, ikke kan særlig mye om reindrift i utgangspunktet.


Forslag til disposisjon for distriktsplan

Fylkesmannen i Troms lagde i 2016 en mal for en distriktsplan som kan brukes fritt av distriktene. Tanken er at malen skal gjøre det lettere for distriktene å komme i gang med arbeidet med distriktsplanen. Vi understreker at dette er én av mange måter en slik plan kan lages på. Hvert distrikt må velge den måten som passer best, forutsatt at minstekravet gitt i reindriftslovens § 62 er med.


Vi anbefaler at distriktet gjør distriktsplanen mest mulig levende med bilder, figurer, kart o.l. slik at planen ikke bare består av tekst.

En viktig del av planen er kartutklipp eller kartvedlegg for oversikt og enklere beskrivelse av distriktsgrenser, eventuelle siidagrenser, sesongbeitebruk, flyttveier, anlegg, kjøretraséer og inngrep enn om dette bare beskrives med ord. Oftest vil det være enklest med flere kart hver for seg. Kartutklipp kan hentes direkte fra nettet eller så kan Fylkesmannen i Troms og Finnmark kontaktes for hjelp. Kartbladene alene har ikke rettsvirkning.

Malen er bygd opp slik at i kapittel 1 vil det være generell informasjon om blant annet reindriftas rettsgrunnlag, arealinngrep i reindrift og reindriftas medvirkning i planprosesser. Dette kan være nyttig informasjon for de som leser planen.


Det som er markert med gult i teksten må endres og tilpasses de lokale forholdene i
hvert enkelt distrikt. I malen vil det fremkomme tips til hva som bør skrives, dette er markert med rødt. Bakerst i dokumentet fins det en oversikt over begreper slik at leser forstår distriktsplanen best mulig.


Mange beskrivelser fra bruksreglene kan anvendes direkte i distriktsplanen, blant annet beitebruk.

Forslag til disposisjon

1 Innledning
Generell informasjon om reindrift
1.1 Reindriftas rettsgrunnlag
1.2 Reindrift og ekspropriasjon
1.3 Reindrift og naturmangfoldloven
1.4 Plan- og bygningsloven og reindrift
1.5 Reindrift og konsekvensutredninger
1.6 Reinens behov og arealinngrep
1.7 Reindrift og klimaendringer

1.8 Reindriftas positive elementer
1.9 Kommunikasjon og medvirkning


2 Beskrivelse av reinbeitedistriktet
2.1 Administrative forhold og organisering
- 2.1.1 Distriktets grenser
- 2.1.2 Distriktets størrelse og beitetider
- 2.1.3 Fylke og kommuner som distriktet hører til
- 2.1.4 Kart over distriktet
- 2.1.5 Administrasjonen
- 2.1.6 Distriktets adresse
- 2.1.7 Distriktets medlemmer


2.2 Gjerder, hytter og anlegg
- 2.2.1 Merke- skille- og slakteanlegg
- 2.2.2 Sperregjerder
- 2.2.3 Gjeterhytter
- 2.2.4 Gjerder, hytter og anlegg under planlegging


2.3 Beite- og driftsforhold i distriktet
- 2.3.1 Våren
- 2.3.2 Områder for kalving
- 2.3.3 Sommeren
- 2.3.4 Kalvemerking
- 2.3.5 Høsten
- 2.3.6 Parrings områder
- 2.3.7 Vinter
- 2.3.8 Flytt- og trekkleier i distriktet


2.4 Klimaendringer påvirkning av beite og driftsforhold
2,5 Slakting og kjøttproduksjon
2.6 Øvre reintall og produksjon
2.7. Sysselsetting og verdiskapning
2.8 Jakt, fangst og fiske i distriktet
2.9 Motorisert ferdsel


3 Rovvilt i distriktet
Detaljert beskrivelse av rovviltproblematikken i distriktet.


4 Inngrep og forstyrrelser i distriktet
Detaljert beskrivelse av inngrep og forstyrrelser i distriktet.
4.1 Fritidsbebyggelse
4.2 Vannkraft
4.3 Vindkraft
4.4 Kraftlinje
4.5 Mineralutvinning
4.6 Nydyrking
4.7 Ferdsel og friluftsliv
4.8 Motorferdsel


5 Verneområder i distriktet
Beskrivelse av verneområder og planlagte verneområder i distriktet. Beskriv
muligheter/begrensninger og fordeler/ulemper.


6 Forhold til nabodistrikter
Beskriv grenser opp mot tilgrensende reinbeitedistrikter og eventuelt svenske
samebyer. Beskriv utfordringer og samarbeidsmuligheter.


7 Mål og tiltak i distriktet
Beskriv mål og tiltak i distriktet for å få en bærekraftig reindrift i distriktet.


8 Revidering og vedtak av distriktsplanen.


Ordliste