Vintermøtet 2020

Dato:
28. januar 2020 10:30 - 30. januar 2020 14:30
Stad:
Scandic Alta
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og KS Nord-Norge
Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, administrasjonssjefer, kommuner, fylkeskommunen, Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen, Sametinget og regional stat. Stortingsrepresentanter er også velkommen til å delta.
Påmeldingsfrist:
13.12.2019 23:59:00
(Foto: Kristine Østvold / Fylkesmannen i Troms og Finnmark)

Barneombudet, demografi og FNs bærekraftsmål er blant hovedtemaene på Vintermøtet for alle kommunene i Troms og Finnmark.

Program og presentasjoner tirsdag 28. januar

Program og presentasjoner onsdag 29. januar

Program og presentasjoner torsdag 30. januar


Program og presentasjoner
tirsdag 28. januar

Fylkesmannens dag

Møteleder: Bård Borch Michalsen

10:30 | Velkommen ved fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker (pdf)

11:00 | Fyrtårnet barn og unge

30 år med barnekonvensjonen: Fra lovtekst til ny praksis. Får vi det til?

ved barneombud Inga Bejer Engh

FNs barnekonvensjon (Barneombudet.no)

Ny kommunelov om barn og unges rett til medvirkning og til å bli hørt. Hvordan arbeider vi med medvirkning hos oss?

ved Nord-Troms ungdomsråd, RUST + ordfører Hilde Nyvoll, Nordreisa (pdf)

ved Hammerfest ungdomsråd + ordfører Marianne Sivertsen Næss

Hva kan ordfører og kommunene gjøre for å slippe barn og unge mer til?

Paneldebatt og spørsmål fra salen.

Fylkesmannens oppdrag i 2020 - Oppvekst og barnevern (pdf)

12:30 | Lunsj

13:30 | Helse og omsorg

Bærekraften trues – hva gjør vi nå?(pdf)

ved Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord

Veien til bedre samhandling - pasientens beste (pdf)

ved Magne Nicolaisen, leder Samhandlingsavdelingen UNN

Helsefellesskap – hva skjer i nord (pdf)

ved Kari-Anne Opsal, styreleder KS Troms og Finnmark

Finnmarksmodellen - regionalisering av legestudiet(pdf)

ved Anne Tørseth, rådgiver Finnmarksmodellen, UiT Hammerfest

Dialog med salen: Hva gjør vi nå? hvor trykker skoen mest i din kommune?

Fylkesmannens oppdrag i 2020 - Helse og sosial (pdf)

15:30 | Pause

16:00 | Samfunnssikkerhet og beredskap

Totalforsvaret i nord – status og forventninger

ved sjefsersjant Finnmark Landforsvar, Daniel Stiris
ved sjef HV16 Troms, Jon Ivar Kjellin
ved ansvarlig for sivil-militært samarbeid i stab HV-17
, major Lars Harald Blomkvist

Sivil beredskap - hva kreves av kommunene?(pdf)

ved assisterende fylkesmann Bård M. Pedersen

Forsvarets veteraner – kommunens rolle og ansvar(pdf)

ved veteraninspektør Finn K. Hannestad   

Fylkesmannens oppdrag i 2020 - Samfunnssikkerhet og beredskap(pdf)

 


Program og presentasjoner
onsdag 29. januar

Strategikonferanse KS Troms og Finnmark

Møteleder: Bård Borch Michalsen

09:00 | Velkommen ved styreleder i KS Troms og Finnmark, Kari-Anne Opsal

09:10 | Aktuelt fra KS

ved områdedirektør Helge Eide, KS Interessepolitikk

09:45 | Bærekraftig velferd

ved områdedirektør Helge Eide, KS Interessepolitikk

10:15 | Arbeidsgiverorganisasjonen KS og hovedoppgjøret 2020

ved avdelingsdirektør Hege Mygland, KS forhandling

10:45 | Pause

11:00 | Debatthefte 2020

Gjennom medlemsdialog og prosessarbeid utarbeides innspill til KS, med fremlegg i plenum.

12:00 | Lunsj


13:00 | Vintermøtet 2020

Møteleder: Bård Borch Michalsen

Samfunnsutviklingen i nord – kan vi snu trenden?(pdf)

ved professor Kjell Arne Røvik, UiT Norges arktiske universitet

Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle – hvordan spille hverandre god? Hvor sikter vi med ny planstrategi? (pdf)

ved fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo

Bolyst – hva skal til for at vi skal bli?

Unge stemmer

Hvordan samarbeider kommunene? (pdf)

ved Geir Vinsand, NIVI Analyse

Geir Vinsands foredrag fra Vintermøtet 2019 (Fylkesmannen.no)

15:00 | Pause

15:30 | 23 % av Norge – likevel mangel på areal

Nasjonale føringer for arealplanlegging lokalt og regionalt 

ved ekspedisjonssjef Jarle Jensen, KMD

Veien til god regional og lokal arealforvaltning (pdf)

ved seniorforsker Vigdis Nygaard, NORCE

Kart- og eiendomsinformasjon som grunnlag for verdiskapning og utvikling 

ved fylkeskartsjef Steinar Vaadal 

Konkurranse om arealene til lands og til havs

ved reineier og leder i TRF, Per Mathis Oskal, reindriftsnæringen (pdf)

ved ordfører i Hasvik, Eva D. Husby (pdf)

ved ordfører i Bardu, Toralf Heimdal

Får vi arealkabalen til å gå opp?

 


Program og presentasjoner
torsdag 30. januar

Vintermøtet 2020

Møteleder: Bård Borch Michalsen

08:30 | Demografi og geografi, det muliges kunst?

Konsekvenser av demografiutfordringene i distriktene

ved professor emeritus Victor Norman

Mandat for utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene

Drivkrefter for vekst – næringslivets bønn til kommuner og fylkeskommune (pdf)

ved regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik

Om vi kikker inn i «glasskula», hva ser du da?

Paneldebatt

10:15 | Pause

10:45 | FNs bærekraftsmål – en marsjordre til oss alle

FNs bærekraftsmål (FN.no)

Klimapanelet: Klimaendringene treffer oss, er vi klar til å møte dem? (pdf)

ved assisterende justis- og kommunaldirektør Per Elvestad, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Naturpanelet: Er det mulig med vinn-vinn naturmangfold og klima? (pdf)

innledning ved forsker Bjørn Samset, Cicero

Klimapanelet: Ny kunnskap og nye veivalg for oss som bor ved og lever av havet (pdf)

ved direktør for Senter for hav og Arktis, Jan Gunnar Winther

Hva er de unges syn på saken? (pdf)

representanter for barn og unge

Vi er alle i samme båt

Dialog med salen

Dato:
28. januar 2020 10:30 - 30. januar 2020 14:30
Stad:
Scandic Alta
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark og KS Nord-Norge
Målgruppe:
Ordførere, rådmenn, administrasjonssjefer, kommuner, fylkeskommunen, Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen, Sametinget og regional stat. Stortingsrepresentanter er også velkommen til å delta.
Påmeldingsfrist:
13.12.2019 23:59:00