Skjema og tenester

Skjema Tema Omtale
A
Akutte førebyggjande tiltak, søknad om tilskot Miljø og klima Rovvilt
B
Barnehage - tilretteleggingsmidlar Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å søkje om tilretteleggingsmidlar barnehage - lokale prioriteringar
E
Eigenkontroll - årleg rapportering i Altinn for landbasert industri Miljø og klima Lenke til alle skjema i Altinn
Elvefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Erstatningsordningane i landbruket Landbruk og mat Erstatningsordning
Erstatning for sau drepne av freda rovvilt Miljø og klima Rovvilt
F
Forlenga opning av snøskuterløyper - Søknad Miljø og klima Elektronisk søknad om forlenga opning av snøskuterløyper i Finnmark
Forliksråd - oppnemning av midlertidig stedfortreder Folk og samfunn Elektronisk skjema for oppnemning av ein stedfortreder for eit forliksrådsmøte eller inntil tre månader av gongen.
Forliksråd, dommarforsikring Folk og samfunn Medlemmar i forliksrådet skal gje skriftleg forsikring om at dei samvittigheitsfullt oppfyller sine plikter. Dommarforsikringa skal sendast til fylkesmannen.
Fritak frå teieplikt Folk og samfunn Sikker sending for søknad om fritak for teieplikt elektronisk til Fylkesmannen
Fri rettshjelp for privatpersonar Folk og samfunn Søknad om fri rettshjelp for privatpersonar - eigenerklæringsskjema
Fullstendigheitserklæring (Årleg erklæring om rekneskap og forvaltning av formue) Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Førebyggjande tiltak mot rovviltskader for husdyreigarar, tamreineigarar, m. fl. Miljø og klima Rovvilt
G
Godtgjering - registering for eksterne mottakere Annet Elektronisk skjema for registrering av mottakarar som skal ha godtgjering frå Fylkesmannen
H
Honorar til eksterne Annet Direktoratet for økonomistyring
K
Klage på standpunktkarakter i grunnskulen Barnehage og opplæring Grunnskule og vidaregåande opplæring
Kommunalt rusarbeid Helse omsorg og sosialtjenester Kommunar (eller bydelar) kan søkje tilskot til rusarbeid i den kommunale helse- og omsorgstenesta (kap. 765, post 62). Skjemaet skal nyttast til å søkje tilskot eller rapportere på bruken av tildelte midlar.
Kompetansemidler til barnehage - rapportering Barnehage og opplæring Rapportering av kompetansemidlar for barnehagar, elektronisk skjema
Konfliktdempande tiltak (rovvilt) for kommunar, organisasjonar m.fl. Miljø og klima Rovvilt
Kopi av løyve (separasjon og skilsmisse) Folk og samfunn Bruk skjemaet til å bestille kopi av skilsmisse eller separasjonsløyve.
M
Melde frå om mobbing eller dårleg skulemiljø Barnehage og opplæring Ein trygg skuledag utan mobbing. Elektronisk skjema for å melde frå om mobbing eller dårleg skulemiljø til Fylkesmannen.
Melding frå bedrift/organisasjon til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding eller ettersending av dokument til Fylkesmannen for bedrifter eller organisasjoner
Melding frå privatperson til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding til Fylkesmannen, eller ettersending av dokument.
Melding frå skular i utlandet Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å sende sikker melding frå norske skular i utlandet til Fylkesmannen
Melding om behov for verjemål Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Melding om behov for verjemål for mindreårig person Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Melding om reindrift Landbruk og mat Reindrift
Motorferdsel i verneområde - søknad Miljø og klima Søknad om motorferdsel i verna område
O
Overføring av siidaandel Landbruk og mat Reindrift. Skjema for å melde om overføring av siidaandel til ny eigar.
P
Petroleumslege og dykkerlege - Søknad om godkjenning Helse omsorg og sosialtjenester Elektronisk skjema for søknad om godkjenning som petroleumslege eller dykkerlege
Politiske partier Folk og samfunn Politiske partier som er registrert i partiregisteret, kan søke om tilskudd.
Prosjektskjønn Kommunal styring Kommunal fornying
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstenestene Kap 0765 post 60 - Tilskot Helse omsorg og sosialtjenester Skjemaet skal nyttast av kommunane til både søknad og rapportering for tilskotet i 2018, og erstattar tidlegare pdf-/word-skjema utarbeidd av Helsedirektoratet
R
Rettshjelpskalkulator Folk og samfunn Fri rettshjelp
S
Samtykkeerklæring Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Send melding til verjemålsavdelinga hos fylkesmannen Vergemål Verjemål
Sikkerhetsklarering, opplysningar om Samfunnssikkerhet og beredskap Fylles ut av deg som i samband med eit beredskapsarrangement må opplyse om kva sikkerheitsklarering du har. Vær merksam på at du både må melde deg på arrangementet og fylle ut klareringsskjemaet. Fylkesmannen kan i nokre tilfeller be deg ta med bevis på klarering til arrangementet.
Sjølaksefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Skogfondssystemet Landbruk og mat Skogbruk
Skogskader Landbruk og mat Skogbruk
Stadfesting tilretteleggingsmidlar for barnehageeigarar Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for å stadfeste tilretteleggingsmidlar for barnehageeigarar
Symjing i barnehagar - Rapportering på tilskot Barnehage og opplæring Rapportering av tilskot for symjeopplæring i barnehagar
Symjing i barnehagar - søknad om tilskot Barnehage og opplæring Elektronisk skjema for søknad om tilskot til symjeopplæring i barnehagar
Søknad om godkjenning frå fylkesmannen - samleskjema Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om oskespreiing Folk og samfunn Elektronisk skjema for søknad om oskespreiing kan sendast inn frå personar som søkjer om at eiga oske skal bli spreidd for vinden, eller det kan søkjast om oskespreiing på vegner av ein annan person
Søknad om regionalt miljøtilskot Landbruk og mat Miljøtiltak i jordbruket
Søknad om verjegodtgjering Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om verjemål Vergemål Verjemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Søknad om å bli verje eller representant for eninsleg mindreårig asylsøkjar Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Søk om separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Separasjon og skilsmisse
T
Tilskot til fisketiltak Miljø og klima Fiskeforvaltning
Tilskot til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder Miljø og klima Verneområder
Tilskot til prioriterte artar Miljø og klima Naturmangfald
Tilskot til utvalgte naturtyper Miljø og klima Naturmangfald
Tilskot til vassmiljøtiltak - kalking Miljø og klima Vatn
Tilskot til vilttiltak Miljø og klima Rovvilt
Tros- og livssynssamfunn Folk og samfunn Digital løsning som gir innsyn i opplysninger om livs- og trossamfunn som har søkt om statstilskudd. Skal du søke om tilskudd på vegne av et tros- og livssynssamfunn, finner du skjema hos regjeringen.no.
U
Utgreiings- og tilretteleggingsmidlar - søknad Landbruk og mat Næringsutvikling
Utsleppsløyve - søknadsskjema Miljø og klima Søknad om utsleppsløyve – elektronisk skjema. Forureining
V
Val av forliksrådsmedlemmer Folk og samfunn Elektronisk skjema for melding om val av nytt forliksråd og suppleringsval
Varsling av akutt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima Elektroniske skjema som sendast inn ved melding om akutte utslepp frå avløpsanlegg med tillatelse etter kap.14 i forureiningsforskrifta der utsleppet har miljømessig betydning.
Varsling av planlagt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima Elektronisk skjema for planlagt varsling av utslepp, som også skal brukast til oppfølgingsmelding.
Verjeerklæring Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Verjegodtgjersle DFØ-portalen Vergemål Verjemål
Vidareutdanning under skuleutvikling Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring
Ø
Økonomisk status for person med verje Vergemål Vergemål - skjema frå Statens sivilrettsforvaltning
Å
Årleg rapportering for deponier Miljø og klima Avfall og gjennvinning