Tilsyn med Fredrikstad kommune som barnehagemyndighet

Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp og kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven kapittel V A §§ 19a, 19b,19d 19e og 19g.

Under dette temaet kontrollerer vi:

  • Om kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp der barn under opplæringspliktig alder har særlig behov for det
  • Kommunens tilrettelegging for foreldremedvirkning
  • Om kommunen sørger for at det foreligger en sakkyndig vurdering av om barnet har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp
  • Kommunens vedtak om spesialpedagogisk hjelp
  • Kommunens rutine og praksis for å undersøke om et barn har rett til individuell tilrettelegging
  • Kommunens vedtak om individuell tilrettelegging
  • Kommunens iverksetting og gjennomføring av vedtak om individuell tilrettelegging
Dato:
17. september 2019 - 6. desember 2019
Stad:
Fredrikstad kommune
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Fredrikstad kommune som barnehagemyndighet