Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2019

Tilskuddsordning for Rovviltregion 4 Østfold, Oslo og Akershus.

Søknadsfrist 15. februar 2019

Søknadsfristen for Østfold, Oslo og Akershus er 15. februar.

Tilskuddordningen er ment å bidra til å forbygge skader på husdyr og tamrein påført av rovvilt. Ordningen skal også bidra til å dempe konflikter og begrense ulemper.

Du kan lese mer om hvilke tiltak du kan søke på i forskrift om tilskudd til forbyggende tiltak mot rovviltskade og konfliktdempende tiltak.

Søknaden sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Forvaltningsplan for store rovdyr i region 4 angir rovviltnemndas prioritering for bruk av midler til forbyggende og konfliktdempende tiltak (FKT-midler) i Østfold, Oslo og Akershus (rovviltregion 4).

Forbyggende tiltak

Gå til eget søknadsskjema for forebyggende tiltak

Den primære målgruppen er husdyreiere. En forutsetning for å gi tilskudd er at tiltakene med stor sannsynlighet kan ventes å gi en tapsreduserende effekt. Tiltak som fysisk skiller rovdyr fra beitedyr slik som tidlig nedsanking, seint slipp og rovdyravvisende gjerder er blant tiltakene som kan støttes.

Områder med stort skadepotensiale, det vil si høy tetthet av beitedyr og/eller rovdyr, prioriteres. Utvidet tilsynsaktivitet kan ikke støttes økonomisk med mindre det kombineres med andre tiltak med større tapreduserende effekt.

For å medvirke til en tydeligere soneforvaltning skal midler til forbyggende og konfliktdempende tiltak normalt prioriteres slik at det blir fokusert på besetninger som ikke bidrar til en økning i antall beitedyr i rovviltprioriterte områder. Derfor vil nyetablering av beitebruk med småfe i rovviltprioriterte områder prioriteres lavt.

Videre vil tiltak som omfatter fellesløsninger for hele beitelag/sankelag eller flere besetninger bli prioritert foran tiltak i den enkelte besetning. Vi oppfordrer de som har gjerder av eldre standard til å søke om midler til oppgradering av gjerdet til gjeldende standard.

  • Rovdyravvisende gjerder: Med en søknad må det følge kart over den aktuelle gjerdetrasé. Leverandør av gjerdeutstyr kan være behjelpelig med å lage en plan for utførelsen etter fastsatt standard.
  • Ny Standard for rovdyravvisende gjerder ble publisert 25.06.2018 (Standarden finner du her). Se egen forskrift.
  • Nye satser for tilskudd til rovdyravvisende gjerde (pr. meter) skal behandles ved rovviltnemndas møte 12. februar 2019.

Konfliktdempende tiltak 

Gå til eget søknadsskjema for konfliktdempende tiltak

Målgruppen for tilskudd er personer, kommuner og lokalsamfunn som vil gjennomføre tiltak som har til hensikt å bidra til å øke kunnskap og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. Lokale, regionale og landsomfattende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd. Tiltak i kommuner skal gjøre lokalsamfunn med rovvilt, særlig ulv og brunbjørn, i bedre stand til å håndtere konflikter som disse arten kan medføre.

Tiltak rettet mot barn og ungdom prioriteres.

Tilskudd kan også gis for å evaluere virkninger av tiltak som allerede er satt i gang.

Akutte tiltak

Gå til eget søknadsskjema for akutte tiltak

Kan kun omsøkes når det har oppstått akutte tapssituasjoner i beitesesongen. Midlere til akutte tiltak kan bare tildeles etter avtale med Fylkesmannen på forhånd. Ta derfor umiddelbart kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Vikens beredskapstelefon – tlf. 971 35 265. Søknader om akutte tiltak skal sendes inn i elektronisk søknadssenter etter at Fylkesmannen er kontaktet per telefon på forhånd.

Eksempler på akutte tiltak:

Ekstraordinært tilsyn på utmarksbeite/innmarksbeite. Ekstraordinært tilsyn gjennomføres i tillegg til ordinært tilsyn, og organiseres fortrinnsvis av leder av beitelaget. Tiltaket bør gjennomføres i kombinasjon med andre tapsreduserende tiltak som for eksempel flytting av dyr til beredskapsareal, bruk av vokterhund, bruk av nattkve mm.

For mer informasjon om støtteberettigede tiltak se «forskrift om tilskudd til forbyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak». Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad om FKT-midler.

Støtteordning til kommuner med ulverevir

Les mer om støtteordning til kommuner hos Miljødirektoratet

Denne ordningen trådte i kraft i 2017, og gir kommuner med ulverevir midler til ny næringsutvikling, tjenestetilbud eller andre tiltak som er relatert til ulv. Ordningen gjelder for kommuner i Hedmark, Akershus og Østfold som har ett eller flere ulverevir, basert på Rovdatas informasjon om revir i endelig bestandsrapport.

Søknadsfrist for støtteordningen er 1. oktober. Søknaden skal sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Les mer om denne støtteordningen her.

Søknadsfrist:
15.02.2019 00:00:00
Målgruppe:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen og miljø- og klimaavdelingen
Kven kan søkje:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn. Lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner