Skjema og tjenester

Skjema Tema Omtale
A
Anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet Folk og samfunn Papirskjema (pdf-fil)
Anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet Folk og samfunn Papirskjema (Word)
Application form approval of foreign divorce Folk og samfunn Separation and divorce
Application for separation and divorce Folk og samfunn This English version have guidelines in English
Askespredning søknad fra pårørende Folk og samfunn Minst to personer må bekrefte avdødes ønske
Askespredning etter min død Folk og samfunn Forehåndssøknad
Avfall - årlig rapportering for avfallsanlegg - del 2 Miljø og klima Vedlegg til skjema for årsrapportering om sortering og omlasting av avfall, ref. krav i tillatelser. Gjelder anlegg i Oslo og Viken.
Avfall - årlig rapportering for avfallsanlegg - del 1 Miljø og klima Skjema for årsrapportering om sortering og omlasting av avfall, ref. krav i tillatelser. Gjelder anlegg i Oslo og Viken..
Avfall - årlig rapportering for avfallsanlegg - del 3 Miljø og klima Veileder til årsrapportering om sortering og omlasting av avfall, ref. krav i tillatelser. Gjelder anlegg i Oslo og Viken.
Avfall, årleg rapportering for deponi Miljø og klima For industrideponi og avfallsdeponi som skal levere årleg rapportering til Miljødirektoratet og Fylkesmannen.
Avløp - årlig rapportering Miljø og klima Skjema for årsrapportering om avløp, ref. krav i tillatelser.
B
Barnehage, rapportering på bruk av kompeansemidlar Barnehage og opplæring For barnehageeigarar som skal rapportere på bruken av tildelte kompetansemidlar.
Barnehage, stadfeste tilretteleggingsmidlar Barnehage og opplæring For barnehageeigarar som skal stadfeste at tilsette framleis deltek i vidareutdanning i regi av Udir.
Barnehage, tilretteleggingsmidlar Barnehage og opplæring Barnehageeigarar som har tilsette som deltek i vidareutdanning i regi av Udir, kan søkje om tilretteleggingsmidlar.
Barnevern - Stimuleringsmidlar til gjennomføring av utviklingsprosjekt Barn og foreldre Kommunar kan søke om stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt i barneverntenestene
Barnevern, informere om at barn i institusjon har hatt kontakt med politiet Barn og foreldre Barnevernsinstitusjonar kan bruke digitalt skjema for å melde frå til Fylkesmannen om at born har vore i kontakt med politiet
E
Elvefiske Miljø og klima For elveeigarlag som skal rapportere om fangst i elv.
Erstatningsordningane i landbruket Landbruk og mat Jordbruksføretak med omfattande avlingssvikt kan søkje om erstatning. Føretaket kan også få erstatning for tap på grunn av offentlege pålegg og restriksjonar. (Altinn-skjema)
F
Fisketiltak Miljø og klima Søk om tilskot som kan medverke til å oppretthalde og forvalte ville anadrome laksefisk. Du kan også søkje om tilskot for å leggje til rette for fiske etter anadrome laksefisk.
Forliksrådsmedlemmer Folk og samfunn Bruk skjemaet til å melde frå om medlemmer i eit nytt forliksråd. Kommunen skal også bruke skjemaet ved supplerande val av medlemmer til eit eksisterande forliksråd.
Forliksråd, dommarforsikring Folk og samfunn Medlemmer i forliksrådet skal gje skriftleg forsikring om at dei samvitsfullt oppfyller pliktene sine. Dommarforsikringa blir sendt digitalt til Fylkesmannen.
Forliksråd, stadfortredar for ein kort periode Folk og samfunn Når verken medlemmer eller vara kan møte i forliksrådet, kan kommunen oppnemne ein stadfortredar, anten for ei konkret sak eller for ein periode på inntil tre månader. Bruk skjemaet for å melde frå om slik vikar.
Forureining, akutt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima Skjema for kommunar og bedrifter (den som har gjort skade) som skal varsle om akutte utslepp frå avløpsanlegg med løyve etter kap. 14 i forureiningsforskrifta der utsleppet har konsekvensar for miljøet.
Forureining, planlagt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima For kommunar eller bedrifter som skal varsle om planlagt utslepp av avløpsvatn. Skjemaet kan også brukast til oppfølgande meldingar.
Forureining, utsleppsløyve for industribedrifter Miljø og klima For industribedrifter som skal søkje om utsleppsløyve. Søknaden kan gjelde nyetablering, endra produksjon, endra utsleppsforhold eller avfallsdisponering.
Forureining, årleg rapportering for industri Miljø og klima For bedrifter som skal rapportere om eigenkontroll. Eigenkontrollen omfattar alle utslepp som har innverknad på miljøet.
Free legal aid Folk og samfunn
Fritak for å dokumentere skifte i forbindelse med dødsfall Folk og samfunn Separasjon og skilsmisse
Fritak frå teieplikt Folk og samfunn Politi eller advokat (prosessfullmektig) kan søkje om fritak frå teieplikt for tilsette i skule, barnehage, barnevern, sosialetaten og dei som arbeider med oppgåver etter introduksjonslova. Fritaket gjeld når vedkommande skal vitne i ei rettssak eller gje forklaring i politiavhøyr om eit konkret straffbart forhold.
Fri rettshjelp for privatpersonar Folk og samfunn Privatpersonar kan søkje om fri rettshjelp. Fri rettshjelp er økonomisk støtte til juridisk rådgjeving eller støtte til å føre ei rettssak. Ordninga gjeld bestemte sakstypar.
G
Godtgjering til eksterne, registrer ny brukar Annet Viss det er første gongen du skal kreve honorar eller sende reiserekning til Fylkesmannen, må du bruke dette skjemaet for å registrere deg som ekstern mottakar.
Godtgjering til ekstern mottakar Annet For eksterne mottakarar som skal levere reiserekning, utgiftsrefusjon eller kreve honorar. Utbetaling skjer via appen "Betalmeg". Skjemaet føreset at du allereie har registrert deg som brukar.
K
Kalking i vassdrag Miljø og klima Organisasjonar, bedrifter, kommunar og private kan søkje om støtte til tiltak som reduserer den negative effekten av sur nedbør i vassdrag. Sur nedbør har negativ effekt på naturmangfaldet i vassdrag.
Klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (pdf-format) Helse omsorg og sosialtjenester Papirskjema i pdf-format
Klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (Word-format) Helse omsorg og sosialtjenester Papirskjema i Word-format
Klagesaker etter sosialtjenesteloven Helse omsorg og sosialtjenester Informasjonsskriv med skjema
Kommunalt rusarbeid Helse omsorg og sosialtjenester Kommunar (eller bydelar) kan søkje tilskot til rusarbeid i den kommunale helse- og omsorgstenesta (kap. 765, post 62). Skjemaet skal nyttast til å søkje tilskot eller til å rapportere på bruken av tildelte midlar.
M
Meldeskjema kap 24 asfaltverk Miljø og klima
Meldeskjema kap 27 anlegg for rene brensler Miljø og klima
Meldeskjema kap 28 kjemisk elektrolytisk overflatebehandling Miljø og klima
Meldeskjema kap 29 mekanisk overflatebehandling Miljø og klima
Meldeskjema kap 30 pukkverk Miljø og klima
Melding frå bedrift/organisasjon til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding eller ettersending av dokument til Fylkesmannen for bedrifter eller organisasjoner.
Melding frå privatperson til Fylkesmannen Annet Skjema for sikker sending av melding til Fylkesmannen, eller ettersending av dokument.
Melding til verjemålsavdelinga hos Fylkesmannen Annet, Vergemål Bruk skjemaet til å sende inn ei melding til vergemålsavdelinga hjå Fylkesmannen i tilfelle der det ikkje finst ein annan skjematype som passar betre.
Meld frå om kritikkverdig forhold Folk og samfunn Ein arbeidstakar som får kjennskap til eit mogleg kritikkverdig forhold på arbeidsplassen sin, har rett til å varsle offentlege styremakter om dette. Dette vert kalla ekstern varsling.
Mobbing eller dårleg skulemiljø Barnehage og opplæring Alle elevar har krav på ein trygg skuledag utan mobbing. Viss du ikkje får hjelp hjå rektor, kan du bruke dette skjemaet til å komme i kontakt med Fylkesmannen.
Motorferdsel i verneområde Miljø og klima Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verna område. Du må oppgje føremålet med ferdselen.
Mudring, dumping og utfylling i sjø Miljø og klima
O
Oskespreiing Folk og samfunn Søk om oskespreiing. Du kan søkje om at eiga oske skal bli spreidd for vinden, eller du kan søkje om oskespreiing på vegne av ein annan person.
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse omsorg og sosialtjenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
Politiske partier Folk og samfunn Politiske partier som er registrert i partiregisteret, kan søke om tilskudd.
Prioriterte kulturlandskapsområde Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, organisasjonar, kommunar og institusjonar kan søkje om forvaltningstiltak i verdfulle kulturlandskap. Kulturlandskapet må vere registrert som prioritert kulturlandskap.
Prioriterte og truga artar Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, organisasjonar, bedrifter og institusjonar kan søkje om støtte til tiltak for å ta vare på truga artar og prioriterte artar.
Prosjektskjønn Kommunal styring Søk om midlar til kommunal omstilling og fornying eller rapporter bruken av tildelte midlar.
Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Helse omsorg og sosialtjenester Kommunar (eller bydelar) som har søkt om rekrutteringstilskot til psykologar i den kommunale helse- og omsorgstenesta (kap. 765, post 60) skal rapportere til Fylkesmannen. Skjemaet skal brukast til å rapportere på bruken av tildelte midlar.
R
Rapportering – KVP, digitalisering og aktivitetsplikt Helse omsorg og sosialtjenester For kommunar som skal rapportere på kvalifiseringsprogram og vilkår om aktivitet for mottakarar av økonomisk stønad under 30 år.
Regionalt miljøtilskot Landbruk og mat Alle landbruksføretak kan søkje om tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. Tilskotet blir gitt til jordbruksføretak som tilfredsstiller vilkåra for regionale miljøtilskot. (Altinn-skjema)
Reindrift Landbruk og mat Alle som eig ein del av ein sida, må på vegne av reineigarar melde frå om reindrift, og kan søkje om tilskot til sidaandelar og tamreinlag. Det er også mogleg å søkje om erstatning for rein som er drepen av freda rovvilt.
Reindrift, overføring av siidaandel Landbruk og mat Bruk skjemaet for å melde om overføring av siidaandel til ny eigar.
Rettshjelpskalkulator Folk og samfunn Bruk rettshjelpskalkulatoren til å finne ut om du har rett på fri rettshjelp.
Rovvilt, akutte førebyggjande tiltak mot rovviltskadar Miljø og klima Husdyreigarar og tamreineigarar kan søkje om støtte til akutte tiltak mot rovviltskadar. Søknaden må på førehand vere avtala med Fylkesmannen.
Rovvilt, erstatning for sau drepne av freda rovvilt Miljø og klima I tilfelle der gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, kan dyreeigaren søkje om erstatning.
Rovvilt, førebyggjande tiltak mot rovviltskadar Miljø og klima Husdyreigarar og tamreineigarar kan søkje om støtte til førebyggande tiltak mot rovviltskadar. Tiltaket må kunne forventast å ha direkte tapsreduserande effekt.
Rovvilt, konfliktdempande tiltak Miljø og klima Kommunar, organisasjonar og andre kan søkje om støtte til tiltak i lokalsamfunn der rovvilt, særleg bjørn og ulv gjer seg gjeldande. Målet er at tiltaket skal gjere lokalsamfunnet betre i stand til å handtere konfliktar som desse artane kan skape. Tiltaka skal bidra til auka kunnskap og forståing for rovvilt og rovviltforvalting.
S
Samisk opplæring Barnehage og opplæring Skuleeigar kan søkje om tilskot til samisk opplæring utanfor samisk forvaltningsområde.
Separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Søk om separasjon og skilsmisse. Det digitale søknadsskjemaet hentar automatisk inn nødvendige opplysningar, og saksbehandlingstida blir kortare.
Separasjon og skilsmisse, kopi av løyve Folk og samfunn Bruk skjemaet til å bestille kopi av skilsmisse- eller separasjonsløyve.
Sjølaksefiske Miljø og klima For fiskarar som skal registrere fiske med fastståande reiskap etter laks, sjøaure og sjørøye.
Skogfondssystemet Landbruk og mat Skogeigarar kan leggje inn krav om utbetaling frå skogfondkontoen sin for å dekkje investeringar til skogkultivering. Skogfondet er pengar som skogeigaren pliktar å setje av ved sal av tømmer og biobrensel. (Altinn-skjema)
Skogskader Landbruk og mat Bruk skjemaet til å melde inn skogskadar. Innmeldar rapporterer og stadfestar skadeobservasjonar på skog. (Nibio-skjema)
Snøskuterløyper Miljø og klima Søk om forlenga opning av snøskuterløyper i Finnmark. Høvet til å søkje dispensasjon frå motorferdselforbodet gjeld perioden 5. mai til 30. juni.
Standpunktkarakter, klagar frå grunnskulen Barnehage og opplæring Skjema for skular som skal sende inn standpunktkarakterklagar til Fylkesmannen for behandling. Dersom du er elev og vil klage på ein standpunktkarakter, må du ta kontakt med rektor ved skulen.
Symjing i barnehagar Barnehage og opplæring Søk om tilskot til symjeopplæring i barnehagar.
Symjing i barnehagar Barnehage og opplæring Send rapport om bruken av tildelte midlar til symjeopplæring.
T
Tros- og livssynssamfunn Folk og samfunn Digital løsning som gir innsyn i opplysninger om livs- og trossamfunn som har søkt om statstilskudd. Skal du søke om tilskudd på vegne av et tros- og livssynssamfunn, finner du skjema hos regjeringen.no.
U
Utvalde naturtypar Miljø og klima Organisasjonar, bedrifter, kommunar og private kan søkje om støtte til tiltak for truga og utvalde naturtypar.
V
Verjeerklæring Vergemål Skjema for deg som er verje og som skal stadfeste at du tek på deg verjeoppdraget og at du er innforstått med oppgåver, ansvar og plikter. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjegodtgjering Vergemål Søk om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytt til oppdraget som verje. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjegodtgjersle via DFØ-portalen Vergemål Skjema for verjer som skal sende reiserekning, be om utgiftsrefusjon eller honorar.
Verjemål for mindreårig person Vergemål Meld behov for verjemål for ein mindreårig person. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål for vaksen person Vergemål Meld behov for vergemål for ein vaksen person. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, bli verje eller representant for eninsleg mindreårig asylsøkjar Vergemål Søk om å bli verje eller representant for einsleg mindreårig asylsøkjar (skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, brukarundersøking 2020 Vergemål Brukarundersøking blant verjane 2020
Verjemål, fullstendigheitserklæring Vergemål For verjer som skal levere årleg erklæring om rekneskap og formuesforvaltning. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, fylkesmannens godkjenning, samleskjema Vergemål For verjer som skal gjere disposjonar som krev samtykke frå Fylkesmannen. Skjemaet har sikker innlogging.
Verjemål, samtykkeerklæring Vergemål Skjema for deg som treng verje og som samtykkjer til at du får verje. Bruken av skjemaet føreset at du er samtykkekompetent. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, søk om verje Vergemål Søk om verjemål for deg sjølv eller andre. Skjemaet kan brukast av deg som treng verje, nære pårørande og ein persons verje (viss han eller ho allereie står under verjemål), eller av behandlande lege eller tilsynslege. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Vidareutdanning under skuleutvikling Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring
Vilttiltak Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, kommunar, bedrifter og frivillige organisasjonar kan søkje om tilskot til praktiske vilttiltak, støtte til å løyse oppgåver, informasjonstiltak med meir. Skjemaet tilhøyrer Miljødirektoratet. Fylkesmannen behandlar søknadene som gjeld artar det ikkje kan jaktast på.
Ø
Økonomisk status for person med verje Vergemål For verjer som skal sende inn økonomisk status for person med verje. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)