Mange verdifulle skogområder vernet i dag

Huldrestry fra utvidelsen av Trillemarka-Rollagsfjell. Foto: Tom Hellik Hofton
Huldrestry fra utvidelsen av Trillemarka-Rollagsfjell. Foto: Tom Hellik Hofton

Regjeringen opprettet i dag ni nye og utvidet tre eksisterende naturreservater i Østfold, Akershus og Buskerud. Med dette vedtaket, runder vi 600 verneområder i Oslo og Viken.

Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skog. Mange insektarter og sopparter, og enkelte fuglearter er avhengige av gammel skog og død ved. Skogvern er derfor et svært viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om 10 % vern av skogarealet i Norge.

Dagens vedtak om vern av totalt 46 skogområder nasjonalt er et ledd i Regjeringens satsning på økt skogvern.

De nye naturreservatene i Buskerud, Østfold og Akershus er:

 • Jondalsåsen i Kongsberg kommune, Buskerud, sørvendt skogområde med rasmark og eldre barblandingsskog, 675 daa
 • Kjerkebergåsen i Kongsberg kommune, Buskerud, eldre barblandingsskog med høyproduktiv lavlandsskog og kalkskog, 519 daa
 • Sørbyskogen i Nesodden kommune, Akershus, lavereliggende og variert område fra skog til strand, 199 daa
 • Svenstadlia i Eidsvoll kommune, Akershus, lavereliggende og høyproduktiv løvdominert skog, 126 daa
 • Tørrhardåsen i Aurskog-Høland kommune, Akershus, relativt urørt barskogområde i regional sammenheng, 890 daa
 • Kloppa i Bærum kommune, Akershus, rik edellauvskog og kalkskog, 75 daa
 • Flaen i Skedsmo kommune, Akershus, rik sump- og kildeskog i del av ravine, 54 daa
 • Asbjørnåsen i Sarpsborg og Våler kommuner, Østfold, gammel og produktiv furuskog av bærlyngtype, 1456 daa
 • Bråneåsen i Sarpsborg kommune, Østfold, gammel barskog i en økologisk sammenheng med flere skogvernområder, 257 daa

Områdene som er utvidet:

 • Kolknuten i Kongsberg kommune, Buskerud, lite påvirket gammel skog og lommer av urskog, nytt totalareal på 11521 daa
 • Trillemarka-Rollagsfjell i Sigdal kommune, Buskerud, stort og urørt område med eldre naturskog, nytt totalareal på 155 km2
 • Nordre Skaugumsåsen i Asker kommune, Akershus, variert og artsrik gammel granskog med innslag av bl.a. edellauvtrær og sumpskog, nytt totalareal på 1264 daa

Flere av områdene er eid av Statskog SF. De private og kommunalt eide områdene er kommet frem gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Vernekart og forskrifter kan lastes ned i høyre marg. Du kan lese mer om vedtaket på Miljødirektoratets og Klima- og miljødepartementets nettsider (se lenkene til høyre). Verneforskriftene med reglene for områdene vil bli lagt ut på www.lovdata.no. Grensene for naturreservatene vil om kort tid kunne sees på www.naturbase.no.