Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Spesielt om skrantesjuke (CWD - Chronic Wasting Disease)

Av totalrammen for ordningen med tilskudd til tiltak i beiteområder i 2020, er fem millioner kroner øremerket tiltak knyttet til kostnader for beitenæringa som følge av tiltak mot skrantesjuke på rein i Nordfjella. Statsforvalteren i Oslo og Viken forvalter disse midlene i samarbeid med Statsforvalteren i Vestland.

Hvem gjelder ordningen for?

Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift innenfor Nordfjella og enkeltforetak som driver næringsmessig beitedrift innenfor det samme området og som har rett til produksjonstilskudd der hvor det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. Innenfor Oslo og Viken er det kommunene Hemsedal, Hol og Ål nord for Rv 7 som er berørt av soneforskriften.

Når er fristen for å søke om tilskudd?

Midlene vil bli lyst ut i løpet av sommeren 2020. Søknadsfristen blir trolig i starten av september. Statsforvalteren har tett dialog med næringen og Landbruksdirektoratet om denne ordningen. Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i reglene, slik at det nå kan gis salt fra egne innretninger gitt at visse vilkår er oppfylt. Du kan lese mer om endringer i CWD-soneforskriften på Mattilsynets nettsider.