Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Statlig tilsyn med kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov skal skje etter reglene i kommunelovens kap. 30, når ikke annet følger av lovgivningen ellers.

Samordning av tilsyn

I kommuneloven §§ 30-6 og 30-7 er fylkesmannen gitt myndighet til å samordne det statlige tilsynet med kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene.

Samordningen omfatter planlagte tilsyn med både kommuneplikter (de plikter kommunen har i egenskap av å være kommune) og aktørplikter (de plikter kommunen har på lik linje med andre aktører).

Samordning av reaksjoner

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger, som gir økonomiske og/eller administrative konsekvenser, for kommunen eller fylkeskommunen skal tilsynsmyndigheten:  

  • vurdere konsekvensene av pålegget i sammenheng med andre krav til kommunen
  • varsle kommunen/ fylkeskommunen og Fylkesmannen i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger
  • i hovedsak ha dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger vedtas

I enkelte tilfeller vil det ikke være praktisk mulig eller forsvarlig å gjennomføre dialog før vedtak om pålegg treffes. I slike tilfeller vil det kunne være nødvendig å treffe vedtak uten at det er gjennomført dialog. I enkelte situasjoner kan det være mulig å treffe vedtak, og deretter gjennomføre en dialog og eventuelt endre vedtaket.

Ny tilsynskalender - verktøy for samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og forvaltningsrevisjoner i kommunene 

Fra 2020 skal fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Kalenderen ligger i menyen til høyre. Her kan du lese mer om kalenderen for planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Oslo og Viken.

Det er også i kalenderen tilsynsrapporter på noen av våre fagområder publiseres, i tillegg til nettsider nevnt under.

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finnes på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.  

Vis meir


28.08.2020

Tilsynsforum 20.august

Statlige tilsyn med kommunesektoren er redusert i forhold til opprinnelige planer, som følge av pandemien og press på kommunene. Men av hensyn til rettsikkerheten for borgere og næringslivet er noe av aktiviteten opprettholdt. 

10.06.2020

Resultater fra landsomfattende tilsyn med Nav-kontoret og barneverntjenesten

Fylkesmennene gjennomførte i 2019 tilsyn ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav.

04.05.2020

Tilsynsforum 30.april

Tiltross for den spesielle situasjonen vi befinner oss i har vi valgt å gjennomføre vårt møte med statlige tilsynsetater og kontrollutvlagssekretriater. Dette for å blant annet oppdatere hverandre på endrede tilsynsplaner, som følge av pandemien.

02.04.2020

Våre planlagte tilsyn både utsettes og avlyses på ubestemt tid

Vi er nødt til å tilpasse tilsynsaktiviteten vår, slik at kommunene skal kunne prioritere alle ressurser til å håndtere koronasituasjonen. 

02.03.2020

Statlige tilsyn for 2020

Vi har samordnet planlagte tilsynsaktiviteter overfor våre kommuner og fylkeskommuner i en nasjonal tilsynskalender.


Oversikt over statlige tilsynsetater

Statlige tilsynsetater som fører tilsyn gjennom Fylkesmannen med kommuner/ fylkekommuner:

Statlige tilsynsetater som fører tilsyn direkte med kommuner/ fylkeskommuner:

Tilsynsforum

Tilsynsforum er et dialogmøte mellom statlige tilsynsetater og kontrollutvalgssekretariater for å drøfte prioriteringer og gjennomføring av planlagte tilsyn.

Møteplan for 2020:

  • 30. april kl. 10-13
  • 20. august kl. 10-13
  • 6 november kl. 10-15

Møtene finner sted i Holberg Terasse, Stensberggata 27.

Vi legger også til rette for deltakelse på møtene gjennom Skype.