Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2019

Vi laget et enkelt hefte med oversikt over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunale virksomheter. Ulik prioritering, kvalitet på tjenestene, struktur og behov i befolkningen, er faktorer som vil påvirke nøkkeltallene.

Til høyre i margen ligger hefte vi har utarbeidet i forbindelse med gjennomgangen av de endelige tallene for kommuner i våre tidligere fylker. Vi har valgt å fokusere på noen få økonomiske nøkkeltall, som blant annet viser utviklingen i økonomien i perioden 2015-2019.