Søknad om tillatelse til sanering av Litium-ion-batterier på Batteriretur AS' anlegg på Øra i Fredrikstad


Høyringsfrist 28. august 2020 15:00

Vi har den 11.2.2020 mottatt søknad fra AS Batteriretur om tillatelse til mottak og sanering av Litium-ion-batterier på Øra i Fredrikstad kommune. Fylkesmannen mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 02.4.2020.

AS Batteriretur har i dag tillatelse etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av ulike typer batterier på sitt anlegg på Øra i Fredrikstad. Virksomheten søker nå om tillatelse til å motta og sanere Litium-ion-batterier på anlegget, samt å øke mengden lagrede blybatterier. Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi om eventuell uttalelse til søknaden.

Sanering av litium-ion-batteriene skal foregå innendørs og det er ikke utslipp av vann fra denne prosessen. Det er to utslippspunkt til luft. Gass som dannes ved saneringsprosessen ledes via en scrubber med et etterfølgende aktivt kullfilter og støv fra prosessene går via syklon/filterenhet før utslipp til luft. AS Batteriretur legger opp til at utslippene til luft fra virksomheten skal overholde kravene til beste tilgjengelige teknologi i BAT-konklusjonene fra EU sitt avfallsregelverk.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra AS Batteriretur lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 28.08.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/10291»

 

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.

Kontaktpersonar