Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


20.03.2020

Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om det nye koronaviruset finner du på:  Folkehelseinstituttets nettsider  helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.  
29.05.2020

Tilskudd til innovative tiltak for å øke sosial kontakt på sykehjem

Helsedirektoratet har opprettet et tilskudd til å utvikle aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

19.05.2020

Smitteverntiltak ved COVID-19

Nye nettundervisningstilbud fra Folkehelseinstituttet om smittevern i forbindelse med koronaviruspandemien

14.05.2020

Endrete fraværsgrenser for turnusfysioterapeuter

Helsedirektoratet har kommet med en forskriftsendring som gir dispensasjon for økt fravær fra turnustjenesten grunnet covid-19.

12.05.2020

Webinar om IPLOS/KPR

Temadag om IPLOS og KPR vil bli gjennomført som et webinar i oktober/ november

06.05.2020

Tilsynsrapport økonomisk rådgivning Nav Bærum

Tilsyn med kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven

06.05.2020

Rapport tilsyn økonomisk rådgivning

Tilsyn med kommunens plikt til å gi tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven ved Nav Drammen

04.05.2020

Webinar for helsestasjon- og skolehelse

Tema for webinaret er covid-19 pandemien og hvordan den påvirker tilbudet til barn og unge i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

27.04.2020

Webinarer - lov om sosiale tjenester

Webinarer lov om sosiale tjenester - vi er inne i en spesiell tid og nye arbeidsmetoder kreves av oss alle.

27.04.2020

Webinar - lov om sosiale tjenester - EØS-borgeres rettigheter

EØS-borgeres rettigheter etter sosialetjenesteloven - aktuelle problemstillinger, med eksempler.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel