Rutiner og skjemaer

Rutiner ved behov for spesialundervisning - elever ved godkjente norske frittstående skoler i utlandet

Skolenes forarbeid er et viktig grunnlag for PPT utland sin utredning og vurdering. Informasjon fra skolene i kartlegging- og henvisningsskjema er av stor betydning for PPT-utlands forberedelse til skolebesøk. På Fylkesmannens nettside finnes skjemaer for henvisning og kartlegging som bør benyttes.

Før henvisning (Fase 1)

 1. Dersom lærere (eller foresatte/elev) har mistanke om at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, skal dette meldes til skolens ledelse
 2. Skolen har ansvar for å undersøke saken og foreta egen kartlegging
 3. Skolen skal prøve ut tiltak for å avhjelpe elevens behov (tilpasset opplæring)
 4. Skolen skal evaluere tiltakene som er satt i gang før en eventuell henvisning til PPT-utland
 5. Dersom skolens tiltak ikke er tilstrekkelige for å ivareta elevens behov, bør skolen ta kontakt med PPT - utland for å drøfte eventuell henvisning

Ved henvisning (Fase 2)

 1. Følgende informasjon skal vedlegges:                                                                                        
  1. henvisningsskjema med samtykke fra foresatte/elev og med rektors signatur
  2. pedagogisk rapport
  3. resultater fra skolens kartlegging
  4. foreldreskjema om elevens bakgrunnshistorie
  5. sjekkliste      
  6. karakterutskrift
 2. PPT- utland må ha mottatt henvisninger minst to uker før avtalt skolebesøk, slik at PP- rådgivere har mulighet for å be om ytterligere kartlegging

Sakkyndig vurdering (Fase 3)

 1. PPT - utland foretar sakkyndig vurdering av eleven
 2. Sakkyndig vurdering sendes til Fylkesmannen med kopi til skolen og foresatte

Ved tilråding om spesialundervisning (Fase 4)

 1. Skolen innhenter samtykke fra foresatte/elev dersom de ønsker spesialundervisning
 2. Samtykkeskjema sendes Fylkesmannen hver gang nytt vedtak skal fattes. Skolen må selv følge med på hvem som har gjeldende sakkyndige vurderinger og hvem som trenger nye.
 3. Fylkesmannen fatter vedtak
 4. Skolen fyller ut skjemaet «Lærer- og assistenttimer» for å søke om dette. Skolen må i skjemaet vise at de har vurdert hvilke elever som for eksempel kan dele gruppe-/tolærertimer, og hvor mange timer skolen faktisk trenger.

Ved tilråding om ikke behov for spesialundervisning (Fase 4)

 1. Fylkesmannen fatter vedtak

IOP og årsvurdering (Fase 5 og 6)

 1. Ved vedtak om innvilget spesialundervisning utarbeider skolen individuell opplæringsplan (IOP) basert på vedtaket
 2. Skolen sender årsrapport til foreldrene og Fylkesmannen – frist 1. august