Grunnskule og vidaregåande opplæring

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Fylkesmannen rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Fylkesmannen skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Fylkesmannen. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidre til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

 

Vis meir


26.02.2020

Datoer for sensorskoleringer - våren 2020

Nedenfor er datoene for sensorskoleringer for våren 2020. Vi vil åpne for påmelding i april og kun oppnevnte sensorer kan melde seg på.

21.01.2020

Desentralisert ordning 2020 for kompetanseutvikling i skolen

Desentralisert ordning skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne komptanseutviklingstiltak for sine skoler. Staten gir økonomisk støtte til skoleeiere, universitet og høgskoler via Fylkesmannen.  

22.10.2019

Sensur etter sentralt gitt skriftlig eksamen i videregående høsten 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken arrangerer sensurmøte på MEET Ullevaal fredag 3. januar. Sensuren vil være tilgjengelig for skolene mandag 6. januar.

09.05.2019

Høring - etablering av samarbeidsforum for Oslo og Viken for desentralisert kompetanseutvikling i skolen

Den desentraliserte ordningen for skoleutvikling skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak.            

07.03.2019

Datoer for sensorskoleringer - videregående - våren 2019

Nedenfor er datoene for sensorskoleringer for videregående - våren 2019. Vi åpner for påmelding i april. 

30.10.2019

Dato for fellessensur i videregående opplæring våren 2020

Dato for fellessensur for sentralt gitt eksamen i videregående opplæring er satt til torsdag 18. juni og fredag 19. juni i Lillestrøm. 

28.01.2019

Informasjon om skriftlig eksamen og fellessensur i grunnskolen 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i 2019 sensuransvaret for norsk (hovedmål og sidemål), engelsk og matematikk i grunnskolen.

26.02.2020

Hvor mange elever skal ha opplæring i/på samisk skoleåret 2020/2021?

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ansvar for statstilskudd for opplæring i/på samisk i kommuner utenfor de samiske kjerneområdene i hele landet. For å få godkjent timetall for planlagt opplæring trenger de prognosene nå.