Barnehager med redusert åpningstid og tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov

Kunnskapsdepartementet har presisert hva som gjelder for barnehager med redusert åpningstid og deres tilbud om oppholdstid i barnehagen til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

Utdanningsdirektoratet har tatt opp følgende problemstilling opp med Kunnskapsdepartementet:

Er det slik at barnehagetilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov har krav på et fulltids barnehagetilbud selv om barnehagen har redusert åpningstid?

 

Kunnskapsdepartementet har svart slik:

I forskrift om midlertidige tilpasninger i lovgivningen om barnehage som følge av Covid‐19 er det fastsatt at barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter etter smittevernloven, får et tilbud i barnehagen. I forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid‐19‐forskriften) er det et unntak som innebærer at barn med særlige behov og barn under 12 år som har minst én foresatt i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha et tilbud på dagtid selv om virksomheten er stengt. I disse unntakene er ikke barnehager nevnt, noe som har sin årsak i at barnehagene etter covid‐19‐forskriften i utgangspunktet skal være åpne.

Reglene må samlet forstås slik at barn med særlige behov og barn som har minst én foresatt i samfunnskritisk funksjon mv. skal ha tilbud i barnehagen selv om barnehagene av smittehensyn driver redusert. Hvis den reduserte åpningstiden i barnehagen gjør at formålet med unntaket i covid‐19‐forskriften ikke oppnås, skal barnehagene tilby barnet opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til. Retten til plass og formålet om å sikre tilbud til barn med særlige behov og barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner vil gå foran beslutninger om redusert åpningstid. Hvor omfattende tilbud barnet skal ha, må vurderes konkret. I en del tilfeller kan antagelig et barns særlige behov ivaretas med et redusert tilbud, men dette må vurderes konkret. Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.