Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på:    Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.  Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole.  Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk. Du finner også spørsmål fra og svar til kommunene. 
22.10.2020

Tilsyn med Moss kommune som barnehagemyndighet

Vi har ført tilsyn med Moss kommune som barnehagemyndighet. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

22.10.2020

Samisk opplæring - nettseminar

Fylkesmennene i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark inviterer til nasjonalt nettseminar om samiskopplæring fredag 6. november kl. 0900-1100.

20.10.2020

Obs! Dato endret for regional samling om Kompetanseløftet

Ny dato for samlingen er 9. desember. Fylkesmannen arrangerer i samarbeid med Utdanningsdirektoratet en regional samling om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

12.10.2020

Deler ut penger til kompetanseheving

Nye læreplaner gjør at både elever og lærere må venne seg til nye arbeids- og undervisningsformer. Fylkesmannen deler ut 1,26 millioner kroner for å bidra i omleggingen.

05.10.2020

Invitasjon til felles samling for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeiere

Vi inviterer til samlinger for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeiere. Samlingene skal gi faglig påfyll og bidra til dialog og diskusjoner om aktuelle temaer på tvers av barnehage og skole.

30.09.2020

Barnehager har høye forventninger til barnas verneombud

Om lag 160 barnehager i Oslo og Viken er med som piloter i satsingen «Stine Sofies barnehagepakke - Barnas verneombud». Målet er at ansatte i barnehagen skal få mer kunnskap i håndteringen av sårbare barn.

29.09.2020

Informasjon om Nordsamiskopplæring for kommuner og friskoler

Vi minner om at alle kommuner og friskoler som skoleeiere må ivareta sitt ansvar for å informere om, og gi samiskopplæring til elever som har krav på det iht Opplæringslovens § 6‐2.

25.09.2020

Tilsyn med Lørenskog kommune som barnehagemyndighet

Vi har ført tilsyn med Lørenskog kommune som barnehagemyndighet. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven kapittel V A §§ 19 a og e.

25.09.2020

Konferanse og samlinger for ulike aktører i barnehagesektoren

I forbindelse med nytt kapittel VII Psykososialt barnehagemiljø inviterer vi til konferanse og samlinger med ulike målgrupper i perioden november 2020 – januar 2021.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel