Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


20.03.2020

Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på:    Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.  Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole.  Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk. Du finner også spørsmål fra og svar til kommunene. 
10.07.2020

Ekstra midler til kompetanseheving knyttet til fagfornyelsen

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden.

01.07.2020

Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter

Barnehager i Oslo og Viken kan søke om midler til kompetanseutvikling for å styrke barnehagens kompetanse og arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.

01.07.2020

Barnehager i Oslo og Viken tilbys kompetanseutvikling i arbeidet med et inkluderende barnehagemiljø

Vi har inngått et samarbeid med Høgskolen i Innlandet og kan tilby våre barnehager kompetanseutvikling som styrker deres arbeid med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing.

01.07.2020

Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken

Barnehager i Oslo og Viken inviteres til å søke om deltakelse på vårt nye tilbud om barnehagebasert kompetanseutvikling. Gjennom «Stine Sofie Barnehagepakke» skal barnehageansatte få økt kunnskap, trygghet og bedre handlingskompetanse for håndtering av tematikken vold og overgrep mot barn.

23.06.2020

Tilbud i barnehager og SFO gjennom sommeren

Vi har mottatt spørsmål om stengte barnehager og SFO gjennom sommeren og tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Flere barnehager og SFO`er har vedtektsfestet at de er stengt større deler av ferien.

08.06.2020

Innsamling av data fra barnehager og skoler innen 25. juni 2020

Utdanningsdirektoratet planlegger å gjennomføre en datainnsamling om hvilke konsekvenser koronaviruset har hatt for barnehager og skoler i perioden 11. juni til 25. juni 2020. 

08.05.2020

Skolene åpner for alle elever fra 11. mai 2020

Grunnskoler og videregående skoler åpner for alle trinn i løpet av uke 20. Det er en forutsetning at kravene til smittevern følges.

22.04.2020

Barnehager med redusert åpningstid og tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov

Kunnskapsdepartementet har presisert hva som gjelder for barnehager med redusert åpningstid og deres tilbud om oppholdstid i barnehagen til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

21.04.2020

Smittevernveiledere for skoler

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har sammen utarbeidet smittevernveiledere som skal gi råd og støtte til skoler under covid-19 utbruddet 2020. Veilederene er gyldige fra 20.04.2020, og vil bli oppdatert ved behov. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel