Barn og unge 0-24 samarbeidet

Det er viktig at barn og unge som har behov for det, får hjelp så tidlig som mulig. Hvis ikke er risikoen stor for at utfordringene deres utvikler seg og blir større og mer komplekse.

Ofte vet vi tidlig hvilke barn som kan ha behov for ekstra oppmerksomhet. Det kan være barn og unge som har problemer på grunn av dårlig fysisk eller psykisk helse, lærevansker eller språkutfordringer. Eller de kan være født inn i eller havne i vanskelige livssituasjoner, på grunn av utfordringer hos familien som fattigdom, vanskelig bosituasjon, helseproblemer, rus eller vold. Ofte opptrer disse utfordringene sammen, og de kan derfor ikke løses hver for seg, eller én av gangen. Vi må derfor få til en tidlig, samordnet innsats fra ulike sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner.

Vårt oppdrag:

  • Fylkesmannen skal gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket være en pådriver for tverretatlig samarbeid og samordning om utsatte barn og unge og deres familier, i fylket og i kommunene.
  • Formålet med arbeidet er bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for at alle barn og unge skal få den støtten og hjelpen de har behov for slik at de kan mestre eget liv.

Vi har etablert en egen Koordineringsgruppe 0-24 som skal bidra til samordning og kompetanseheving. Gruppen består av fagpersoner fra våre ulike avdelinger.

Ønsker du å vite mer om 0-24 samarbeidet mellom flere departement eller praktisk bruk av Barnekonvensjonen kan du følge lenkene til høyre.


13.01.2020

Dialog med kommuner og bydeler om barnekonvensjonen

Fylkesmannen i Oslo og Viken tilbyr hvert år Sjumilstegdialog til noen kommuner.