Informasjon til deg som er verje

Som verje kan du gjere handlingar på vegner av personen du er verje for, innanfor rammene av det mandatet som Fylkesmannen har gitt deg. Personen skal så sant det er mogleg bli høyrd før det blir gjort handlingar av større betydning. Enkelte handlingar krev dessutan at Fylkesmannen må samtykke.

Som verje kan du gjere handlingar på vegner av personen du er verje for, innanfor rammene av det mandatet som Fylkesmannen har gitt deg. Personen skal så sant det er mogleg bli høyrd før det blir gjort handlingar av større betydning. Enkelte handlingar krev dessutan at Fylkesmannen må samtykke.

Verja kan ikkje gjennomføre handlingar av større betydning dersom den som har verje motset seg handlingane, med mindre personen ikkje er i stand til å forstå kva handlinga vil bety.

For enkelte handlingar må verja ha samtykke både frå personen som har verje og frå Fylkesmannen. Dette er vanleg dersom handlinga gjeld

  • fast eiendom (kjøp og sal, pantsetting, forpakting og utleie, drift osv.)
  • større gåver og arveforskot

Vergemal.no har meir informasjon om kva handlingar som krev at det i tillegg til samtykke frå personen som har verje, også må innhentast samtykke frå Fylkesmannen.

Ei verje kan søkje digitalt om godkjenning frå Fylkesmannen.

Oppgåver andre må gjere

Som verje må du skilje mellom det å sørge for at behov blir dekt og det å faktisk kjøpe varer eller utføre tenester sjølv. Det siste er ikkje ei verjeoppgåve. Nokre gonger er det derfor andre enn verja som skal hjelpe personen.

Dette kan gjelde:

  • helsehjelp
  • praktiske gjeremål i kvardagen
  • sosiale aktivitetar
  • omsorgsoppgåver

Desse oppgåvene fell utanfor oppdraget ditt som verje.

Vis meir


13.05.2020

Nye retningslinjer ved etterarbeid ved avslutning av vergeoppdrag

SRF har innført nye retningslinjer. Tidligere praksis med at det ble godkjent et standardmessig tillegg er ikke lenger gjeldende.

30.03.2020

Spørsmål om skattemeldingen 2019

  Vi får endel spørsmål angående utfylling og utskriftversjon til bruk ved innsending av vergeregnskapet. Les denne nyhetssaken  

30.03.2020

Litt informasjon om kapitalkonto produkt

Når vergemål er opprettet og det er beløp over 2G skal det opprettes en kapitalkonto.    


Kontakt oss

Vi har telefontid hver dag kl. 12.00-14.30.

Telefon: 62 55 10 02

E-post: fminpost@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner:

Bernhard A. Caspari, avdelingsdirektør

Anne Klafstad

Anne Lise O. Nyberget

Aud Helen Hølmen

Berit Midthus

Berit Strand-Larsen

Edith Maria Smith

Fabrice Bulonge Buhendwa

Hanne Kristin Bratlie

Hanne Sofie Bjerkås Liljan

Heidi Syverstad

Ingebjørg Gaukerud

Julie Emilsen

Maj C Stenersen Lund

Maren Oftedal

Marit Kolstad

Nina Martinsen

Nina Nordhagen Paulsen

Rannveig Volla

Siv Irene Helgevold

Unni Culina

 

Studenter som jobber hos oss: 

Tonje Børresen

Henrik Kjærnsli

Olav Nilsen Kristiansen

Aurora Skotte