Samfunnstryggleik og beredskap

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Fylkesmannen er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Fylkesmannen kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


25.03.2020

Folk, bygg og utstyr i «Ressursbank Innlandet»

Nå bygges Innlandets kanskje viktigste «bank» opp. «Ressursbank Innlandet» er stedet der ressursene skal finne hverandre – hvis noen har for mye og noen har for lite skal det meldes hit.

20.03.2020

Fylkesmannen har tett dialog med kommunene

Fylkesmannen vil jevnlig utarbeide informasjonsskriv som sendes til ordførere og kommunedirektører.

17.03.2020

Skjønnsmidler til koronautgifter

Oppdatert 19. mars 2020Regjeringen øker skjønnsmidlene med 250 millioner kroner på landsbasis - nærmere 14. mill. kroner av dette går til Innlandet. 

17.03.2020

215 i kritiske samfunnsfunksjoner i karantene

På fylkesmannens pressebrief i dag (17.03 kl. 13.00) kom det blant annet fram at minst 1.800 i Innlandet er i karantene. Av disse har 218 såkalte "samfunnskritiske funksjoner". Her kan du lese om flere av temaene i pressebriefen.

05.03.2020

Ny veileder i kontinuitetsplanlegging

DSB har laget en veileder i kontinuitetsplanlegging for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær.

02.03.2020

AVLYST: Fylkesmannens kontaktmøte beredskap vår 2020

Fylkesmannen i Innlandet inviterer herved til kontaktmøte for kommunene om samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er en fagsamling for beredskapskoordinatorene, men vi ser gjerne at også rådmenn og ordførere deltar.

20.02.2020

Kommunelegen sine oppgaver i en kriseledelse

Flere kommuner beskriver i sin beredskapsplan oppgavene til de som sitter i kriseledelsen. Dette er en god ide fordi alle da er kjent med hverandre sin rolle i en krise. Her er et eksempel på kommunelegen sine oppgaver  

20.02.2020

Beredskapsråd - sammensetning og oppgaver

Beredskapsråd er et forum der alle som jobber med beredskap kan møtes for gjensidig orientering om beredskapsarbeid. 

20.02.2020

Sju kommuner deltok på "drømmedag" beredskap

"Drømmedag" er et tilbud til nyansatte kommunale beredskapskoordinatorer og kommunedirektører i Innlandet. Hensikten er å gi de en faglig introduksjon i uformelle om givelser.

19.02.2020

Øyer øvde på ammoniakklekkasje fra tankbil

Beredskapsøvelser blir mye mer realistiske når virksomheter som er berørt i scenarioet for øvelsen deltar. Hafjell Alpinanlegg og rektor ved Solvang skole deltok derfor når Øyer kommune fikk prøvd ut dette under øvelsen 13. februar.Nærmere 60 personer deltok under øvelsen i Øyer. Evakuert og pårørendesenter (EPS) ble også øvd.

14.02.2020

Jernbaneutbygging i vest er best

Det vestlige alternativet – altså med dagens stasjonsområde og skinnegangen i en senket kulvert i Hamarbukta – er beste valg for dobbeltsporet jernbanetrasé, mener Fylkesmannen i Innlandet.

03.02.2020

Innlandet lyttes til på beredskap

Foran 650 beredskapsaktører fra hele landet minnet fylkesmann Knut Storberget om hvor viktig dette samfunnsoppdraget er, og hvor vanskelig det er.

03.02.2020

Utbrudd av nytt coronavirus i Kina

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arbeider nå med å forberede hvordan helsetjenesten skal kunne håndtere situasjonen dersom det nye coronaviruset kommer til Norge. 

31.01.2020

Ny veileder for pandemiplanlegging

Helsedirektoratet har utarbeidet en momentliste for plandemiplanlegging, til hjelp ved utarbeidelse av lokalt planverk i kommuner og helseforetak.

24.01.2020

Tilsyn med kommunal beredskap i Lesja kommune 16. oktober og 15. november 2019

Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn med kommunal beredskap i Lesja kommune 16. oktober og 15. november 2019.

24.01.2020

Tilsyn med kommunal beredskap i Dovre kommune 17. oktober og 15. november 2019

Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn med kommunal beredskap i Dovre kommune 17. oktober og 15. november 2019.

24.01.2020

Gode diskusjoner på veiledningsmøtet om beredskapstilsyn

- Kommunen bør se på tilsyn og avvik som en mulighet for utvikling, sa fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund da han innledet veiledningsmøtet for kommunene som skal ha tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap i 2020.

23.01.2020

Utbrudd av nytt coronavirus i Kina

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arbeider nå med å forberede hvordan helsetjenesten skal kunne håndtere situasjonen dersom det nye coronaviruset kommer til Norge. 

21.01.2020

Fylkesmannen sett i kortene

Fylkesmannen er som regel den som er ute og øver kommunene på beredskapsområdet. I går var det Fylkesmannen selv som ble øvd av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

17.01.2020

Kommuneundersøkelsen 2020

26 av 46 kommuner i Innlandet har så langt besvart DSBs kommuneundersøkelse for 2020. Frist for besvaring av undersøkelsen er 21. januar.

15.01.2020

Beredskapssamarbeid i Sør-Østerdal

Kommunene Trysil og Elverum har tatt initiativ til et beredskapsarbeid mellom kommunene Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Trysil og Våler.

07.01.2020

Forsvaret rekvirerer øvingslende: Elverum, Engerdal, Tolga, Tynset og Åmot kommuner

Forsvaret vil i perioden 24.februar -22. mars 2020 rekvirere lende til gjennomføring av Alliert Vinterkurs nr.2. Kurset vil berøre følgende kommuner: Elverum, Engerdal, Tolga. Tynset og Åmot.

03.01.2020

Forsvaret rekvirerer øvingslende Elverum, Engerdal, Tolga, Tynset og Åmot

Forsvaret vil i perioden 6. januar til 31. januar 2020 rekvirere lende til NorskVinterkurs. Øvelsen vil berøre følgende kommuner: Elverum, Engerdal, Tolga,Tynset og Åmot.

03.01.2020

Forsvaret rekvirer øvingslende Rendalen

Forsvaret vil i perioden 13. januar til 3. februar 2020 rekvirere lende til gjennomføringav øvelse Northern Light. Øvelsen vil berøre følgende kommune: Rendalen.

03.01.2020

Forsvaret rekvirer øvingslende Dovre, Lesja og Skjåk

Forsvaret vil i perioden 3. januar til 15. mars 2020 rekvirere lende til gjennomføring av alliert trening. Treningen vil berøre følgende kommuner: Dovre, Lesja og Skjåk.

03.01.2020

Forvaret rekvirerer øvingslende: Elverum, Engerdal, Tolga Tynset og Åmot

Forsvaret vil i perioden 6. januar til 31.januar 2020 rekvirere lende til Norsk Vinterkurs. Øvelsen vil berøre følgende kommuner: Elverum, Engerdal, Tolga,Tynset og Åmot.

04.12.2019

Grenseøvelse - Sälen

22. desember lander det første flyet på Scandinavian Mountain Airport, i Sälen. I den forbindelse gjennomførte Gränseredningsrådet en diskusjonsøvelse for nødetater fra Norge og Sverige med flykapring som scenario.

03.12.2019

Felles beredskapsøvelse i alle kommunene i Innlandet

Alle kommunene i Innlandet har i dag 3. desember fått tilbud om å delta på en diskusjonsøvelse der senario er Cyberangrep (hackerangrep) som fører til at mobiltelefoner og datamaskiner ikke fungerer.

28.11.2019

Tilsyn med kommunal beredskap i Skjåk kommune 11. og 24. oktober 2019

Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn med kommunal beredskap i Skjåk kommune 11. og 24. oktober 2019. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel