Østre Toten kommune viderefører godt planarbeid

Kommunen har gjennomført et omfattende planarbeid og dialogen med Fylkesmannen har vært god. Ved andre høring av kommuneplanens arealdel for Østre Toten har Fylkesmannen fortsatt innsigelse til nytt boligområde i Nordlia. Vi åpner imidlertid for nytt område for dagligvareforretning i Kapp, forutsatt at det blir stilt krav om høg arealutnytting.

Kommunen har utført et omfattende arbeid med arealdelen etter første høring. Det har vært flere dialogmøter med Fylkesmannen for oppfølging av innsigelsene. Tidligere avsatte boligområder er gjennomgått og uaktuelle byggeområder er tilbakeført til LNF-formål. Det er også gjennomført omfattende utredninger og analyser for å kunne avsette eksisterende bolig- og fritidseiendommer til formålet LNF-spredt.

Etter Fylkesmannens vurdering er det ikke lagt fram begrunnelser som tilsier at det er nødvendig å opprette et nytt boligområde på Nordlia i strid med nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og nasjonal jordvernstrategi. Vi opprettholder derfor innsigelsen til området.

Når det gjelder område til ny dagligvareforretning på Kapp, har  vi innsigelse til omdisponering av arealet. Dersom det blir stilt krav om høg arealutnytting både i form av flere etasjer på bygning med dagligvareforretning og arealeffektiv parkeringsløsning, kan Fylkesmannen akseptere at det legges til rette for dagligvareforretning innenfor området.

I tillegg opprettholder vi en formell innsigelse begrunnet i mangelfull sikring av nytt statlig sikret friluftsområde.