Forvaltningsplan for Åkersvika naturreservat

Vidarshovstranda etter hogst vinteren 2019/2020. Dette er et av mange tiltak for å bedre naturtilstanden som beskrives i forvaltningsplanen.
Vidarshovstranda etter hogst vinteren 2019/2020. Dette er et av mange tiltak for å bedre naturtilstanden som beskrives i forvaltningsplanen. (Foto: Erica Neby)

Forvaltningsplanen for Åkersvika naturreservat i Hamar og Stange kommuner er nå godkjent av Miljødirektoratet og ferdigstilt av Fylkesmannen.

Åkersvika naturreservat har vært gjennom mange fysiske endringer opp gjennom årene, og særlig de siste fire årene med bygging av ny firefelts E6 gjennom reservatet. Dette førte til endrede reservatsgrenser og ny verneforskrift i 2016 samt iverksetting av en rekke avbøtende og kompenserende tiltak for å minimere belastningen på reservatet.

Et utkast til forvaltningsplan for Åkersvika naturreservat ble sendt på høring i mars 2015. Vi vurderte alle høringsuttalelser som kom inn i forbindelse med høringen, og innarbeidet relevante innspill i forvaltningsplanen. Siden Åkersvika er et Ramsarområde, skal forvaltningsplanen godkjennes av Miljødirektoratet. Forvaltningsplanen ble godkjent av Miljødirektoratet i november 2019, med noen merknader.

Fylkesmannen har nå justert forvaltningsplanen i tråd med disse merknadene fra Miljødirektoratet, og anser forvaltningsplanen for å være ferdig. Forvaltningsplanen skal kompletteres med en besøksstrategi for reservatet og en skjøtselsplan for Børstadstranda. Disse dokumentene vil bli lagt til som vedlegg etter hvert.

Det er fortsatt anleggsaktivitet i Åkersvika naturreservat, og det finnes planer som tilsier at det kan bli mer anleggsvirksomhet i reservatet i fremtiden. Vi vil derfor måtte oppdatere denne forvaltningsplanen dersom det skjer vesentlige endringer i bestemmelser og vernegrense.

Vi vil takke alle som har kommet med innspill til arbeidet med forvaltningsplanen og for deres tålmodighet gjennom denne lange prosessen. Vi håper at forvaltningsplanen kan bidra til å ta vare på de store naturverdiene Åkersvika naturreservat har. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere lurer på noe.