Trebruk

Økt bruk av tre er et viktig tiltak får å nå nasjonale klimamål. Innlandet er det største trefylket og bør gå foran med gode eksempler og øke bruken av tre der det er mulig.

 

Fylkesmannen skal bidra til å nå nasjonale mål om økt bruk av tre og økt verdiskaping. Dette tydeliggjøres gjennom regionale strategier, virkemiddelbruk og samhandling med kommunene, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, næringsorganisasjonene og aktører i verdikjeden.

Treindustrien har hatt mål om å øke bruken av tre til 1 m3 pr innbygger innen 2020 og er i følge Trefokus kommet langt i å nå dette målet. Når tre brukes som erstatning for mer klimabelastende materialer gir dette et verdifullt bidrag til å nå nasjonens klimamål.

Innovativ bruk av tre og lokale tredrivere

Innovasjon Norge yter tilskudd til innovativt bruk av tre, se www.innovasjonnorge.no/tre. Der er det mulig å søke støtte for mange typer prosjekter, der økt bruk av tre, nyskaping, sysselsetting og økt lønnsomhet er sentrale kriterier for støtte.

I Innlandet har vi to lokale Tredriverne som skal bidra til at tre blir vurdert når nye byggeprosjekter planlegges. Dette arbeidet finansieres av Innovasjon Norge, fylkeskommunen og Fylkesmannen. De kan bistå med å fremme bruke av tre i bygg og i planleggingsfasen slik at byggene blir planlagt riktig for å bygges i tre. 


25.06.2019

Treprisen for Innlandet 2019

Treprisen for Innlandet 2019 ble tildelt verdens høyeste trehus Mjøstårnet og Arthur Buchardt

25.06.2019

Så miljøvennlige er trebygg

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet har utredet miljøfordelene med trebygg.

25.06.2019

Trebruer er utviklet til å bli en viktig konstruksjon i vårt landskap

Gjennom et solid innovasjons- og utviklingsarbeide er trebruer blitt et positivt element i veglandskapet.

22.03.2018

Tredrivernettverket med samling i Innlandet

Innovasjon Norge har gjennom flere år driftet Trebasert innovasjonsprogram, med hovedformål å bidra til økt bruk av tre og leverandørutvikling i næringen.

12.02.2018

Treprisen 2018

Vet du om noen som har bidratt til innovasjon og banebrytende arbeid innen bruk av tre og trevirke i Innlandet?

25.01.2018

Mer trebyggeri i Innlandet

Flere større bygg i tre reises nå i Innlandet. Flaggskipet er Mjøstårnet i Brumunddal, men flere er under planlegging og oppstart. 

11.12.2012

Videreforedling og bruk av tre

Økt regional videreforedling og bruk av tre har et stort potensial i forhold til å sikre skogbasert verdiskaping i Innlandet. Viktige satsingsområder for å utløse dette potensialet er utvikling av nye innovative løsninger for økt bruk av tre i samarbeid mellom regionalt næringsliv og det offentlige.