Tilskudd til klimatiltak i skog 2019

Tilskudd til klimatiltakene tettere planting og gjødsling i skog videreføres i 2019, mens tilskuddsordningen til suppleringsplanting forbedres betydelig.

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting, supplering og gjødsling) videreføres

I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget til sammen 33 mill. kroner til klimatiltak i skog, skoggjødsling og tettere planting. I tillegg er det noe overførbare midler fra 2018 som kan disponeres til formålet.

Tilskudd til tettere planting og supplering

Landbruksdirektoratet disponerer midlene fra statsbudsjettet gjennom en sentral ramme som i fjor, det tildeles ikke fylkesvise rammer. Kommunen er vedtaksmyndighet i henhold til NMSK-forskriften §4.

Satser og vilkår for tilskudd til tettere planting i 2019 blir som i fjor. Det vil si at det ved nyplanting gis 80 prosent tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall. Dette minimumstallet er 10% lavere der det plantes på markberedte felter. Videre kan det gis 50 prosent tilskudd til suppleringsplanting, med et krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting, jf retningslinjene.

Søknad og frister

Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene «Nyplanting» og «Suppleringsplanting» som skal benyttes. Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting. Dersom disponibel totalramme blir for liten til å dekke registrerte tilskuddssøknader ved siste søknadsomgang kan tilskuddet bli avkortet. Men vi regner det som lite sannsynlig at rammen blir for liten.

Les mer om retningslinjer, miljøhensyn og søknadsprosedyre hos Landbruksdirektoratet

Informasjon om tilskudd til skoggjødsling 2019

Det kan gis inntil 40 prosent i tilskudd til gjødsling.

Søknadsfrist

Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 15.09.2019. Kommunen er vedtaksmyndighet i henhold til NMSK-forskriften §4. Som i fjor vil midlene forvaltes via en felles, sentral ramme. Godskriving av tilskudd i ØKS vil skje som i 2018.

Det skal gjødsles på egnede arealer og gjødslingen må utføres slik at den ikke påvirker verdifulle miljøforekomster i nærheten av de gjødslede arealene. Det er viktig at miljøkriteriene for ordningen blir fulgt.

Les mer om retningslinjer, miljøkrav og søknadsprosedyre hos Landbruksdirektoratet

Kontaktpersonar

Krav til minimum utplantingstall for tilskudd til tettere planting (gjelder alle treslag)

 

Bonitet

Minimum plantetall pr. dekar

Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav)

26

220

220- 270

23

220

220- 270

20

200

200- 250

17

180

180- 230

14

160

160- 210

11

130

130- 180

8

100

100-150

Spørsmål og svar om tilskudd til tett planting

Kan jeg dekke egenandel med skogfond?
Ja, egenandelen på 20 % kan dekkes med skogfond. 

Kan ordinær ungskogpleie og tynning gjennomføres?
Ja, ordinær skogskjøtsel vil bidra til å oppfylle tiltakets formål og bør gjennomføres i tråd med gjeldene retningslinjer i det enkelte område.

Et det krav til at det ikke hogges for tidlig?
Med mindre det skjer noe uforutsett så er det et krav at bestandet overholdes i henhold til PEFC Skogstandard, dvs. Bestandet kan hogges ved hogstmodenhetsalder.

Hvorfor må arealet kartfestes?
Det legges opp til en planmessig evaluering og oppfølging. Kartfesting og registrering av data er viktig for å muliggjøre dette.  

Spørsmål og svar om tilskudd til gjødsling

Kan jeg dekke egenandel med skogfond?
Ja, egenandelen på 60 % kan dekkes med skogfond.

Et det krav til at det ikke hogges for tidlig?
Med mindre det skjer noe uforutsett så er det et krav at bestandet ikke hogges før det er gått om lag 10 år etter gjødsling.

Hvorfor må arealet kartfestes?
Det legges opp til en planmessig evaluering og oppfølging. Kartfesting og registrering av data er viktig for å muliggjøre dette.