Erfaringsutveksling med skogbruket i Dalarna

(Foto: Carl Olav Holen)

Fylkesmannens enhet for Skog- og trebruk i Innlandet har hatt fagtur til Mora og besøkt Skogsstyrelsen i Dalarnas distrikt.  Et lærerikt besøk der også Länsstyrelsens enhetsleder for naturforvaltning deltok.

Dalarna har halvparten av Sveriges skogeiere da de har mange små skogeiendommer. 

Sentrale problemstillinger på møtet var

  • Hvordan jobber svenske skogmyndigheter med miljøregistreringer og nøkkelbiotoper?
  • Organisering av arbeidet hos Skogstyrelsen
  • Bruk av digitale verktøy
  • Forvaltning av fjellnære skoger
  • Samhandling mellom offentlige myndigheter og private aktører

Distriktssjef Rune Arvidsson i Skogsstyrelsen og enhetssjef Jemt Anna Eriksson i Länsstyrelsen ga Fylkesmannens medarbeidere en grundig innføring i svensk skogforvaltning. Interessant at de har en felles strategi for skog og naturvern.  I Sverige må all hogst over 5 dekar meldes inn til Skogsstyrelsen, og det er en plikt til samråd ved drift i nøkkelbiotoper. Til sammen er det ca. 3.500 hogstmeldinger pr. år i Dalarna.

Det ble fremhevet at det var bra samarbeid mellom Länsstyrelsen og Skogsstyrelsen, med relativt stort fokus på miljøhensyn i skogbruket.

Les mer om Skogsstyrelsen på   https://www.skogsstyrelsen.se/

Fylkesmannen var også på besøk hos Mellanskog, som er en skogeierforening med 26.000 medlemmer, hvorav 3.000 medlemmer i Norra Dalarna. Leder i Norra Dalarna Stefan Mattson og produksjonsleder Jan Erik Falk presenterte organisasjonen.

Til sammen omsetter de 4,7 millioner kubikkmeter virke og medlemmene har ca. 1,6 millioner hektar skogsmark. 

Les mer om Mellanskog på https://www.mellanskog.se

Fagturen ga gjensidig utbytte og et kontaktnett vi kan benytte oss av nå som Innlandet har felles grense med Sverige.

Kontaktpersonar