Stølsvidda UKL

Stølslaget Tyrisholt på Stølsvidda
Stølslaget Tyrisholt på Stølsvidda (Foto: Stig Horsberg)

Stølsvidda i Vestre Slidre og Nord-Aurdal ble et utvalgt kulturlandskap i 2018. Det er et sammenhengende «viddeområde» der setrene stort sett ligger samlet i konsentrerte stølsgrender, spredt nokså jevnt utover. Området har stor opplevelsesverdi og er et mye brukt friluftsområde for lokalbefolkning, hytteeiere og andre tilreisende. Det er nær ca. 570 støler i området, og det er tradisjonell drift med mjølkeproduksjon på nesten 50 av disse. Det meste av jordbruksarealet er i aktiv drift, og det er et stort antall dyr på utmarksbeite.

Det er Vestre Slidre som forvalter tilskuddsordningen for det utvalgte kulturlandskapet på vegne av de to kommunene som området ligger i (Vestre Slidre og Nord-Aurdal).

Stølsvidda omfatter arealene i Ulnes og Svennes sameiger i Nord-Aurdal og Vestre Slidre statsallmenning. Området er på 348 km2, og av dette er 13,5 km2 jordbruksareal.

Jordsmonnet er dominert av næringsrik fyllitt og glimmerskifer, som gir en rik vegetasjon og gode jordbruksarealer. I utmarka og på stølsvoller som drives mindre intensivt er det en artsrik vegetasjon som er avhengig av at landskapet holdes åpent av beitebruk og slått. Området har også store våtmarkskompleks som sammen med det åpne beitelandskapet gir en uvanlig høg tetthet av fugl, spesielt vannfugler.

Stølslagene med hus, inngjerdete stølsjorder og beiteområder omkring danner et kulturlandskap som er karakteristisk for stølsområdene i store deler av Valdres. Selv om de fleste stølene ikke drives på tradisjonell måte, er stølslandskapet fortsatt godt lesbart. Stølsdrifta i dette området har flere hundre år gamle tradisjoner, men det har nok vært størst aktivitet i dette området på 1700- og 1800-tallet.


27.04.2020

Utlysing av tilskudd i det utvalgte kulturlandskapet Stølsvidda

Årets søknadsomgang for tilskudd til tiltak i det utvalgte kulturlandskapet Stølsvidda er nå utlyst. Søknadsfristen er 18. mai.

17.02.2020

Ny rapport om fuglelivet på Stølsvidda

I 2019 ble det på oppdrag fra Fylkesmannen gjort en kartlegging og oppdatering av kunnskapen om fuglelivet på Stølsvidda. Oppdraget ble utført av Kistefos skogtjenester og gjennomgår status for de fugleartene som forekommer, med bestandsanslag for de fleste våtmarksartene. Området har lenge vært kjent for sitt rike fugleliv.

25.09.2019

Overordnet kartlegging av bygningsmiljøene på Stølsvidda

Ett av formåla med utvalgte kulturlandskap er å ta vare på verdifulle og utsatte bygninger og bygningsmiljøer. For å få et bedre grunnlag for å prioritere støtte til istandsettingstiltak, blir det nå gjort en oversiktskartlegging i regi av Valdresmusea.

16.08.2019

Søknadsfrist 1. september for tilskudd på Stølsvidda

Innen 1. september kan du søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda som ivaretar jordbruksdrift og kulturlandskapsverdier. Dette er den andre søknadsfristen i år, og det står igjen om lag 200 000 kroner til fordeling.

16.05.2019

Forlenget søknadsfrist til 3. juni for tilskudd på Stølsvidda

Fristen for å søke tilskudd til tiltak i det utvalgte kulturlandskapet på Stølsvidda gikk ut 15. mai, men er forlenget til 3. juni. Det står ca. 1,4 millioner kroner til disposisjon for tiltak som ivaretar stølsdrifta og kulturlandskapet i dette området.

12.04.2019

Utlysing av tilskuddsmidler for Stølsvidda i 2019

Stølsvidda utvalgte kulturlandskap har fått tildelt 1,7 millioner kroner til tiltak som skal ta vare på stølslandskapet i 2019. Dette er den klart største tilskuddspotten som er gitt til et utvalgt kulturlandskap. Søknadsfrister for tilskuddsordningen blir 15. mai og 1. september.