Tiltak i kommunesektoren for økt aktivitet

Regjeringen trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi etter koronakrisen. I den nye tiltakspakken foreslår regjeringen å bevilge 5,7 mrd. kroner til tiltak i kommunesektoren.

Proposisjonen som ble lagt frem 29. mai inneholder bl.a. tiltak for å bidra til økt aktivitet og flere arbeidsplasser i kommunene. Regjeringen fremhever at veien ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere, og her er tiltak i kommunesektoren sentralt.

2,5 mrd. kroner til vedlikehold

Regjeringen foreslår et ekstra tilskudd på 2,5 mrd. kroner som skal gå til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene. Tilskuddet fordeles til alle landets kommuner. To mrd. kroner fordeles etter innbyggertall og 0,5 mrd. kroner fordeles etter kommunenes andel av arbeidsledige. For Innlandet vil det gis opp mot 170 mill. kroner i ekstra tilskudd.

Se kommunevis fordeling vedlagt.

400 mill. kroner for utgifter til smittevern

I tillegg til vedlikeholdstilskuddet, gir regjeringen 400 mill. kroner ekstra i skjønnstilskudd, som skal dekke utgifter til smittevern. Fylkesmennene får ansvar for å fordele pengene videre til kommuner som har hatt spesielt store utgifter til smittevern i omsorgstjenesten, barnehagene eller skolene.

600 mill. kroner til næringsutvikling

Regjeringen foreslår å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond som bedrifter kan søke om støtte fra. Midlene vil bli fordelt via fylkeskommunene, som skal prioritere kommuner som er hardt rammet av krisen. Gjennom de kommunale næringsfondene kan bedriftene raskt få tilgang til nødvendig kapital. Kommunene skal bevilge penger til tiltak som de mener er særlig viktige for å motvirke de negative virkninger av pandemien.

For nærmere informasjon, se regjeringens nettsider.