Ringsaker får 1,58 mill. etter flomskade

Ringsaker kommune får 1,58 mill. kroner av skjønnsmidler til ekstraordinære hendelser av fylkesmannen etter flommen i august i år.

Flommen medførte store utgifter i forbindelse med evakuering, ødeleggelse av veier, infrastruktur og eiendommer i Brumunddalsområdet. Kommunens ansatte i teknisk drift ble sammen med innleie av flere entreprenører, benyttet i arbeidet med å rydde opp og sette i stand infrastruktur og eiendommer.

Anslått å koste 3,3 mill. kroner

Et foreløpig anslag på kostnadene er satt til 3,3 mill. kroner. Istandsettelse av den private veien og kommunen søkte fylkesmannen om å få dekket dette beløpet. Nyborgveien er ikke tatt med i kostnadsoverslaget da det ikke er avklart hva forsikringen dekker. 

FLOM RINGSAKER

 • august opplevde Ringsaker store nedbørsmengder på kort tid
 • Resultatet ble oversvømmelser og jordras og skader på veger og hus
 • 22 måtte evakueres fra 10 boliger og 90 sto uten vegforbindelse
 • Sivilforsvaret og Røde Kors deltok i evakureringen
 • Kommunen satte krisestab

6,1 MILL TIL UFORUTSETTE HENDELSER

 • 6,125 mill. er satt av til uforutsette hendelser i kommunene i 2019.
 • Det er 6,2 % av skjønnsmidlene.
 • Av disse midlene er det hittil i år delt ut kr 1,745 mill. kr.
 • Resterende midler til fordeling er 4,38 mill. kr.
 • Det kan søkes om støtte til økonomiske utfordringer inneværende år, som ikke har blitt budsjettert med. Hovedprioriteringen har vært støtte til naturskader og uforutsette hendelser. Da det var færre slike søknader i år, har Fylkesmannen også funnet rom for andre tildelinger fra disse midlene.
 • Totalt ble det søkt om 11,8 mill. kr fra de resterende midlene.

Pengene er fordelt slik:

Åmot kommune - Vestly 100 år i 2020: 200.000
Tolga kommune – Tolgasaken: 500.000
Engerdal – omstillingsmidler: 200.000
Sel - brann ved Sel sjukehjem: 1.600.000
Ringsaker – flom: 1 580 000
Skjåk, Vågå, Lesja, Lom, Sel og Dovre – Kronprinsparets fylkestur: 50.000 til hver