Innspill til ordinære skjønnsmidler 2020

Fylkesmannen i Innlandet skal tildele ordinære skjønnsmidler for 2020 til kommunene basert på kommunenes overordnede økonomiske situasjon. Kommunene har anledning til å komme med innspill innen 22. august.

En del av rammetilskuddet til kommunene fordeles av Fylkesmannen etter skjønn. Formålet med skjønnsmidlene er å fange opp utgiftskrevende forhold som kommunene ikke kan påvirke selv, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger.

Fylkesmannen i Innlandet sendte før sommeren brev til alle kommunene i Hedmark og Oppland med informasjon om prosess for og vurdering i tildelingen av skjønnsmidler for 2020. I tråd med retningslinjene for ordningen skal Fylkesmannen tildele ordinære skjønnsmidler på grunnlag av den overordnede økonomiske situasjonen til kommunene og etter en helhetlig vurdering av kommunenes økonomi og behov. Fylkesmannen i Innlandet vil i sin vurdering benytte informasjon om kommunenes økonomiske tilstand og lokale forhold som vi mottar bl.a. gjennom regnskap, årsbudsjett, økonomiplaner, KOSTRA og den løpende dialogen med kommunene. Fylkesmannen vil for 2020 legge stor vekt på strukturelle forhold som krever større omstilling i kommunens tjenesteproduksjon, herunder omstillingsbehov som følge av befolkningsreduksjon.

I tillegg har kommunene anledning til å komme med innspill til andre forhold i sin kommune som bør vektlegges i tildelingen av midler for 2020. 

Frist for innspill fra kommunene er satt til 22. august. Vi presiserer at dette gjelder ordinære skjønnsmidler for 2020 da det står et feil årstall i brevet som ble sendt til kommunene. 

Retningslinjene for ordningen er å finne som vedlegg på siden.