Gausdal på ROBEK

Gausdal kommune er meldt inn i ROBEK
Gausdal kommune er meldt inn i ROBEK

Gausdal kommune er meldt inn i ROBEK - lista over kommuner i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor fristene. Gausdal underlegges dermed statlig kontroll på økonomiske områder.

Fylkesmannen i Innlandet har hatt en gjennomgang av alle Innlandets 46 kommuner sine økonomiplaner for 2020-2023.  Gausdal er den eneste kommunen som har budsjettert med underskudd etter saldert budsjett, og har i henhold til kommuneloven derfor blitt meldt inn i ROBEK.

Staten må godkjenne
Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal også fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunestyret i Gausdal vedtok budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 med et underskudd på 11,7 mill. kr i 2020, og et mindre underskudd i 2021. I henhold til  medfører dette innmelding i ROBEK. Fra og med 2022 vil kommunen igjen ha små overskudd.

Den vanskelige økonomiske situasjonen skyldes spesielt to forhold; omlegging av eiendomsskatten og relativt høye driftskostnader innen enkelte tjenesteområder. Kommunen har blant annet svært høye kostnader pr innbygger innen helse og omsorgs tjenesten, grunnskole og barnehage.

Jobber mot balanse i 2022
Administrasjonen har jobbet siden november med å tilpasse tjenestetilbudet til den økonomiske situasjonen. I mars vil kommunestyret få presentert en tiltaksplan som kan innføres som en fase 1. Deretter vil det i mai bli presentert en fase to tiltakspakke. Forslagene kommer til å bli utfordrende politisk, men administrasjonen antyder at kommunen kan få budsjettet i balanse allerede i 2022 dersom tiltakene vedtas.

Konsekvensen av å bli innmeldt i ROBEK er blant annet at kommunen mister noe av retten til å styre seg selv i økonomiske forhold slik som låneopptak, inngåelse av leieavtaler og årsbudsjett som alle må godkjennes av fylkesmannen.

Fylkesmannen i Innlandet vil ha tett dialog med Gausdal kommune for å kunne bistå ved behov.

Kontaktpersonar