15 mill. kroner fordelt til flomforebyggende tiltak i kommunene

Fylkesmannen i Innlandet har nå tildelt midler til tiltak som raskt kan settes i gang for å hindre flomskader.

Regjeringen satte 19.mai av inntil 100 mill. kroner i ekstra skjønnsmidler til å støtte kommunenes kostnader ved forebyggende tiltak knyttet til vårflommen. Samtidig ble fylkesmennene bedt om å samle inn informasjon fra sine kommuner om hvilke forebyggende tiltak de planlegger før årets flom. Den 25. mai var regjeringens fylkesvise fordeling klar og Innlandets andel på 15 mill. kroner er nå fordelt til kommunene.

Fylkesmannen har i prosessen bedt kommunene om en oversikt over tiltak som kan iverksettes og gjennomføres raskt, før den varslede flomtoppen, og ha effekt under den varslede flommen. Kommunene i Innlandet svarte raskt og sendte inn forslag på en lang rekke tiltak.

Midlene er fordelt i to omganger med få dagers mellomrom. Første tildeling fikk kommunene beskjed om 27. mai. Siste tildeling fant sted 29. mai. Hensikten er å tildele midler til prosjekter i kommunene slik at disse raskt kan komme i gang.

Fylkesmannen har i sin tildeling prioritert akutte, forebyggende tiltak som vil ha effekt under den ventede vårflommen. Tiltakene som har fått tilskudd er vurdert som gode tiltak som øker flomsikkerheten. Det er meldt inn langt flere tiltak enn hva som var mulig å dekke innenfor rammen. Tiltak som har krevd lengre tid og gjennomarbeiding før de kan iverksettes er ikke prioritert.