Anbefaler flytting av kommunegrensa

Raufoss industripark fra øst.
Raufoss industripark fra øst. (Foto: Raufoss Næringspark ANS)

Fylkesmannen mener kommunegrensa mellom Gjøvik og Vestre Toten bør justeres slik at hele Raufoss industripark blir liggende i Vestre Toten kommune.  

Raufoss Industripark ligger på kommunegrensa mellom Gjøvik og Vestre Toten. Mens størsteparten av dagens virksomhet ligger i Vestre Toten, ligger potensialet for utvikling i Gjøvik kommune.

Raufoss Næringspark ANS, som eier industriparken, leverte søknad om en grensejustering i mars 2018. Hovedbegrunnelsen var at det er lite hensiktsmessig å forholde seg til to vertskommuner, og at det i dag er et misforhold mellom hvem som tilrettelegger for virksomhet i industriparken og hvem som får inntektene fra den.

Vestre Toten kommune støtter søknaden fra Raufoss Næringspark, og argumentene for en grensejustering, mens Gjøvik kommune mener grensa ikke bør flyttes og at det vil være mulig å løse dagens utfordringer gjennom et tettere samarbeid mellom kommunene.

I mars 2019 ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Fylkesmannen i oppdrag å utrede konsekvensene av en eventuell grensejustering. Fylkesmannen er nå ferdig med sin utredning og anbefaler at det gjennomføres en grensejustering, slik Raufoss Næringspark ANS ønsker. I sin vurdering skriver Fylkesmannen at det er forhold som taler både for og mot en grensejustering, men at det er lagt stor vekt på hva Raufoss Næringspark, som eneste grunneier for området, mener vil gi best mulige rammebetingelser for videre utvikling.

«Raufoss Næringspark har i dag sterk tilknytning til Vestre Toten kommune, og Vestre Toten har dessuten et betydelig ansvar for industriparken når det gjelder brannberedskap, infrastruktur og kommunal medvirkning.  Den foreslåtte grensejusteringen om å samle næringsparkens eiendom i Vestre Toten kommune fremstår som avbyråkratiserende og vil skape en hensiktsmessig kommunegrense», skriver Fylkesmannen.

I vurderingen understrekes det samtidig at Raufoss Industripark er av stor betydning for hele Innlandet, og at det derfor er viktig at regionale aktører støtter opp om videre utvikling, uavhengig av den foreslåtte justeringen av grensen.

Det er ingen boliger innenfor industriparkens arealer, og ingen innbyggere vil derfor bli direkte berørt av en eventuell grensejustering.

Anbefalingen fra Fylkesmannen er foreløpig, og er nå sendt på høring til Gjøvik kommune, Vestre Toten kommune, Oppland fylkeskommune og Statens kartverk. Fylkesmannen har bedt om komme innspill innen 29. juli, og vil deretter utarbeide en endelig anbefaling som går til KMD. Det er departementet som endelig avgjør saken.

Fylkesmannens utredning og foreløpige anbefaling finner du her.