Høring av forslag om å opprette/utvide 3 naturreservater i Hedmark


Høyringsfrist 23. juli 2019 23:59

Død ved er et viktig element i potensielle verneområder fordi det er så mange arter som er avhengig av død ved av ulike typer for å overleve.
Død ved er et viktig element i potensielle verneområder fordi det er så mange arter som er avhengig av død ved av ulike typer for å overleve. (Foto: Pixabay)

Fylkesmannen foreslår å opprette Bronkeberget naturreservat i Elverum kommune og Viksætra naturreservat i Åmot kommune. Vi foreslår også å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

Bronkeberget

Bronkeberget er et bratt skogområde i søndre del av Elverum kommune, ca. 15 km fra Elverum sentrum og 5 km sør for Jømna. Området har en mosaikk av eldre skog med stedvis mye død ved, sørvendte bergskråninger, tørre furukoller og halvparten av ei bekkekløft. Gran er dominerende treslag, men skogen har også innslag av furu, bjørk, rogn, selje, or samt noe osp og alm. Det er stor høydeforskjell fra toppen til bunnen i dette relativt smale området, ca. 160 meter. 

Gammel barskog på bedre boniteter i sørboreal vegetasjonssone i kombinasjon med bekkekløftkvaliteter (høy luftfuktighet) gjør området ideelt for en rekke arter av hengelav og vedboende lav og sopp. Det er ikke registrert særlig mange rødlistearter her, men potensialet for rødlistearter knyttet til gamle trær, høy luftfuktighet, samt sørvendte bergvegger er stort. Av rødlistearter i området er det registrert gubbeskjegg (NT), dalfiol (VU) og alm (VU).

Viksætra

Viksætra er et flatt sumpskogsområde ca. 16 km nord for Rena i Åmot kommune. Området er stedvis kalkrikt og har fuktskog av ulike typer, samt myr. Dette gir opphav til rik bakkevegetasjon. Området er også er rikt på død ved, selv om den døde veden ikke er særlig gammel. Granskog dominerer området, som også har innslag av furu, bjørk og or. Det er liten høydeforskjell i det foreslåtte reservatet, kun 12 meter. 

Fuktskog på bedre boniteter gjør området ideelt for en rekke arter av karplanter, hengelav og vedboende lav og sopp. Det er ikke registrert særlig mange rødlistearter her, men potensialet for rødlistearter knyttet til kalkrik bakke, gamle trær, høy luftfuktighet, samt rikmyr er stort. Av rødlistearter i området er det registrert gubbeskjegg (NT) og huldregras (NT).

Skasberget

Skasberget naturresevat i Grue kommune foreslås utvidet med ca. 1480 dekar, slik at totalarealet for hele reservatet vil bli ca. 4180 dekar. Naturverdiene i utvidelsesområdet er først og fremst knyttet til gammel granskog, død ved, rik bakke og fuktskog. Av rødlistearter er det registrert gubbeskjegg (NT), blanknål (NT), sukkernål (NT), meldråpelav (VU) og grankransmusserong (EN).

Høring

Områdene foreslås fredet som naturreservater, jf. naturmangfoldloven § 37. Alle høringsdokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn i de respektive kommunehusene. I sidemenyen finner dere også alle høringsdokumenter.

Forslagene til verneforskrifter innebærer i hovedsak at hogst av skogen i områdene, motorferdsel i utmark og nye tekniske inngrep som bygging av nye veier og oppføring av nye bygninger blir forbudt. Jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, vedlikehold av el-anlegg og stier, sykling og ridning på stier og veier, samt uttransport av storvilt er foreslått tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.

Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til verneforslagene innen 23. juli 2019.