Opprettelse av Bjørnskarven naturreservat


Høyringsfrist 15. mars 2019 23:59

I det foreslåtte Bjørnskarven naturreservat finnes det gammel, urørt granskog.
I det foreslåtte Bjørnskarven naturreservat finnes det gammel, urørt granskog. (Foto: Erica Neby)

Fylkesmannen har sendt på høring et forslag om opprettelse av Bjørnskarven naturreservat i Stor-Elvdal kommune.

Området som foreslås vernet er et skog- og fjellområde lengst inn i Imsdalen i Hedmark, på grensa mot Oppland fylke. Skogen er stort sett granskog, med innslag av noe furu- og løvskog. Langs elva Imsa er terrenget relativt flatt, deretter blir det brattere opp mot fjelltoppene Bjørnskarven, Skarven, Gardskarven, Lauvskarven. 

Store områder med gammel, nesten urørt granskog er viktig for en rekke arter. De rødlistede lavene gubbeskjegg (NT), gråsotbeger (VU), rustdoggnål (NT), rosa tusselav (VU), taiganål (VU) og granseterlav (NT) er funnet i området, i tillegg til de rødlistede vedboende soppene nordlig aniskjuke (VU), svartsonekjuke (NT), rynkeskinn (NT), rosenkjuke (NT), taigaskinn (VU), tyrikjuke (NT) og harekjuke (NT).

I sidemenyen kan du lese alle høringsdokumentene knyttet til saken. Kort sagt innebærer forslaget at hogst av skogen i området, motorferdsel i utmark og nye tekniske inngrep som bygging av nye veier og oppføring av nye bygninger blir forbudt. Jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, bålbrenning, uttransport av storvilt og vedlikehold av eksisterende traktorveier og stier er foreslått tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.

Vi ber om eventuelle merknader til forslaget om å opprette Bjørnskarven naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 15. mars 2019. Du kan sende en e-post til fminpost@fylkesmannen.no eller bruke skjemaet nedenfor til å uttale deg.