Velferdsutfordringer i Innlandet – vi kan gjøre noe med det

Knut Storberget og Eli Blakstad åpner velferdsforum.
Knut Storberget og Eli Blakstad åpner velferdsforum. (Foto: Erik Haugen)

Barn og unge får ikke den hjelpen de trenger, 8-9000 barn og unge blir utsatt for vold eller overgrep i hjemmene i våre kommuner. Har det blitt så vanskelig å gripe inn at vi lar være?  

Hva skal skape det nye Innlandet? – vi må skape vekst på flere måter - ikke bare flere kilometer ny vei eller jernbane, men også vekst i velferdstjenestene. Når folketallet går ned, er helse og velferd viktig sa fylkesmann Knut Storberget i sitt innlegg på Velferdsforum på Lillehammer.

Topplederne fra etater innen velferdsområdet i Innlandet var samlet for å drøfte hvordan vi kan gjøre hverdagen enklere for folk som trenger hjelp. Regionale offentlige  etater som fylkeskommunen, Nav, Politiet, Imdi, Husbanken, Høyskolene og Sjukehuset Sykehuset Innlandet  utfordres til å jobbe mot et mer helhetlig helsetilbud.

Felles tilsyn med Nord-Fron kommune

Fylkesmannen i Innlandet har i vinter gjennomført felles tilsyn mellom helse, barnevern og skole i Nord-Fron kommune.Ordfører Rune Støstad  sa i sin innledning at de hadde hatt et godt samarbeide med Fylkesmannen, og kommunen opplevde at tilsynet var gode innspill i kommunenes egen diskusjon om kvaliteten på tjenestene. I tilsynsrapporten peker Fylkesmannen på utfordringen som ligger i samhandling mellom tjenester. Fylkesmannen i Innlandet anbefaler at Nord-Fron kommune gjennomfører en grunnleggende intern drøfting av forholdet mellom samarbeid og reell samhandling i de forskjellige møtepunktene på tvers av tjenestene, og hvorvidt det er grunnlag for sanering eller revidering av disse.

Rune Støstad  fortalte at det er krevende å jobbe med samordning. Statlig regelverk står til tider steilt mot hverandre og han utfordret regional stat til å utvikle en innlandsmodell sammen med kommunene der tilsyn og rådgivning bidrar til samhandling mellom tjenester i praksis.  

Kanskje vi kan få noen "best-practice" modellkommuner, spurte Rune Støstad.

Utfordrende kommunestruktur

Når tok vi sist et forebyggende grep, eller holder vi på å reparere oss til døde ? utfordret Storberget forsamlingen. Han pekte  på at dagens kommunestruktur er utfordrende for å kunne løse oppgavene på en optimal måte.

Leder i rådmannsutvalget i KS, Bjørn Fauchald pekte på behovet for sterkere samarbeid mellom kommuner, jfr barnevernsløftet som KS har gjennomført siste året. KS har en viktig rolle og vi ønsker å samarbeide med kommunene der vi beveger oss mot et dialogbasert tilsyn, sa Eli Blakstad, Virksomhetsdirektør hos Fylkesmannen i innlandet.

Vi må lage en modell som ikke er byråkratisk. Vi trenger mer handling og mindre prat. Jeg mener vi har nok  av møter, folk og penger. Vi trenger mer initiativ, avsluttet Storberget konferansen.

Som en av deltagerne så fint oppsummerte « Våre innbyggere skal vokse opp og bli til gagns menneskje»

Kontaktpersonar

Faktaboks

  • 1 av 6 unger utsettes for vold og overgrep hjemme (de bor ikke hos NAV, Politiet, Justisdepartementet eller hos Fylkesmannen; men i Innlandet)
  • Unge uføre øker: antall unge lav inntekt for høyt (NAV omverdensanalyse)
  • Andel barn på barnevernstiltak er høyere enn landet for øvrig (5 %)
  • Andel barn i lavinntektsfamilier høyere enn landet for øvrig (14 %)
  • Vi har størst andel innbyggere i Norge uten høyere utdannelse
  • Vi stikker oss ikke ut på noen helsetopp: høyere andel helserelaterte ytelser
  • I 2030 har andelen eldre over 75 år økt med 50 %