Fylkesmannen varsler tilsyn etter drapssak

Fylkesmannen varsler nå tilsyn med Nord-Fron kommune etter den tragiske hendelsen i oktober, der en 16 år gammel jente ble drept.

Nord-Fron kommune ba kort tid etter drapet om at det skulle opprettes tilsynssak mot kommunen for å undersøke interne rutiner og systemer.

Fylkesmannen varsler nå tilsyn med Vinstra ungdomsskole, barneverntjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Vinstra videregående skole omfattes også av tilsynet.

Tilsynet vil være systemrettet, og ikke rettet mot enkeltpersoner. Tilsynet skal ikke drive etterforskning – dette er politiets ansvar. Vi skal heller ikke være en granskningskommisjon som skal finne eventuelle årsaker til den alvorlige hendelsen. Tilsynets formål er å se framover og stimulere til endring der endring er nødvendig, og bidra til at Nord-Fron oppleves som et trygt og godt sted å vokse opp.

Tilsynets overordnede formål er å undersøke hvordan ulike tjenester samhandler. Det er en kjent risiko knyttet til at ulike tjenester hver for seg kan sitte med informasjon om personer de skal yte tjenester til, men at informasjonen ikke ses i sammenheng og at ansvaret for den helhetlige oppfølgingen ikke blir tatt. Det kan også være risiko knyttet til at ansatte ikke skaffer til veie informasjon som de skal/bør ha, eller at de sitter på informasjon som de skal eller bør følge opp, men hvor de av ulike årsaker unnlater å handle.

Tilsynet vil i stor grad dreie seg om forholdet mellom taushetsplikt og opplysningsplikt, og det å gjøre lærere, helsesykepleiere og andre som jobber med ungdom og foreldre trygge på når taushetsplikt gjelder og når informasjon kan og skal utveksles.

Tilsyn har som mål å få til refleksjon om egen praksis i de berørte virksomhetene og få belyst hvor de står sett opp mot forventninger som stilles gjennom lovkrav og god praksis. Fylkesmannen vil gjennom tilsynet være representert ved tre avdelinger og har planlagt tilsynet samordnet.  Fylkesmannens oppdrag er å bidra til sterkere samhandling mellom og på tvers av tjenester, og tilsynet er en ny måte å jobbe på også for Fylkesmannen.  

I tilsynet ønsker vi også å finne ut hvilken tillit ungdommen har til tjenester og tiltak de kan ty til hvis det røyner på for dem selv eller noen de kjenner. Elever i 8.-10.-trinn i ungdomsskolen og 1. trinn i videregående vil bli invitert til å si hva de mener om tilgjengelige tjenester og hva de eventuelt savner.

Tilsynet i Nord-Fron finner sted 3.-5. april. Rapporter fra tilsynet vil være offentlige.