De fleste innvandrere som ønsker å bli norske statsborgere, må søke om dette. Søkeren må på det tidspunktet søknaden blir avgjort:

  • ha klarlagt sin identitet
  • være over 12 år
  • være, og ha til hensikt å forbli i Norge
  • ha eller fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven
  • ha hatt opphold i landet i minst sju av de siste ti årene
  • fylle kravene til deltakelse i norskopplæring
  • ikke ha fått straff eller en annen reaksjon for et straffbart forhold, eller i så fall ha ventet til karenstiden er over
  • være løst fra annet statsborgerskap. Det kan i visse tilfeller gjøres unntak fra løsningskravet.

Det gjøres unntak fra ett eller flere av hovedvilkårene for en rekke søkergrupper.