Vil bryte ned «siloer» i arbeidet med barn og unge

Innlandet er en av tre regioner hvor kommunene nå inviteres til spennende satsing for å styrke arbeidet rettet mot barn og unge.

Fylkesmannen i Innlandet arbeider aktivt for at barn og unge skal få den støtten og hjelpen de trenger for å mestre eget liv på en best mulig måte. Dette arbeidet skjer gjennom det såkalte 0-24 samarbeidet, som handler om bedre koordinerte tjenester og en mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år.

For at kommunene skal lykkes med å gi et sammenhengende tjenestetilbud forsøker staten nå, gjennom en ny pilot for «programfinansiering», å samordne virkemidler og innsats. I piloten inviteres kommuner i Innlandet til å delta. Et mål med 0-24-samarbeidet er å finne løsninger som bidrar til å bryte med «silotenkning» på alle nivåer i forvaltningen, og gjennom piloten ønsker de fem direktoratene bak samarbeidet å få mer kunnskap om effekten av en mer fleksibel finansieringsmodell, fremfor dagens mange ulike sektor- og fagspesifikke tilskuddsordninger.

Les mer om piloten og hvordan søke om deltakelse her.

Målet med piloten er blant annet å understøtte og stimulere samordnings- og utviklingsarbeid lokalt i kommunene.
- Vi har flere gode eksempler på godt arbeid rettet mot barn og unge i Innlandet. Likevel oppfordrer vi kommunene som ønsker en forsterket innsats mot denne gruppen om å melde seg, sier Eli Blakstad, direktør for velferdsområdet hos Fylkesmannen i Innlandet.  

Les også fylkesmann Knut Storbergets kronikk «En barndom for hele livet».