Store ulykker

Store ulykker brukes her som fellesbetegnelse for hendelser utløst av systemsvikt i tekniske anlegg eller innretninger. Systemsvikt omfatter både menneskelig svikt, teknisk svikt og organisatorisk svikt. Det kan blant annet være snakk om svikt i kritisk infrastruktur, eksplosjonsulykker, transportulykker og utslipp av giftige gasser eller andre stoffer.

Med menneskelig svikt menes ikke-tilsiktede menneskelige feil som fører til eller medvirker til uønskede hendelser. Teknisk svikt omfatter feil eller mangler ved tekniske systemer, maskiner, konstruksjoner eller lignende. Eksempler på organisatorisk svikt eller feil organisering kan være uklare ansvarsforhold, mangelfull ledelse, mangelfull opplæring eller manglende sikkerhetsrutiner. Uønskede hendelser kan oppstå som følge av en av disse typene svikt eller ved at flere typer svikt opptrer samtidig. Systemsvikt kan også forekomme som følgehendelser av naturutløste hendelser eller tilsiktede menneskelige handlinger, noe som kan bidra til større og mer alvorlige samfunnsmessige konsekvenser enn nødvendig.

Hendelser som er sett nærmere på i ROS Agder er:

 • Akutt forurensning
 • Atomulykke
 • Bortfall av elektronisk kommunikasjon
 • Bortfall av energiforsyning
 • Brann i utsatte grupper
 • Brann i særskilte brannobjekter
 • Brann i trehusbebyggelse
 • Dambrudd
 • Farlige stoffer
 • Massetilstrømning
 • Samferdsel- jernbane
 • Samferdsel- luft
 • Samferdsel- sjø
 • Samferdsel- veg