Førebyggjande samfunnstryggleik

All planlegging skal fremme samfunnstryggleik. Det går fram av mellom anna plan- og bygningslova. Som lokal planstyresmakt har kommunane ansvar for og heimel til å nekte at areal som er eller kan vere utsette for fare, blir tekne i bruk. Dette gjeld for så vel enkeltståande byggjetiltak som meir omfattande planar.

Omsynet til samfunnstryggleik må føre til konkrete val

I praksis betyr dette blant anna at bustadfelt og institusjonar ikkje må leggjast til område som er utsette for flaum, skred eller andre hendingar som kan innebere fare for liv og helse. Det bør òg vere alternative forsyningsvegar av drikkevatn og straum dersom hovudtilførslane skulle bryte saman. Ved etablering av nye samferdselsårer skal bustadområde, skular og andre institusjonar skjermast best mogleg.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS-analysar) blir brukte til å kartleggje sannsynet for og konsekvensane av uønskte hendingar i eit bestemt område. Dette kan for eksempel vere flaum eller straumbrot. Ein heilskapleg ROS-analyse skal liggje til grunn for arbeidet med samfunnstryggleik i kommunen.

Vis meir


05.04.2017

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet to nye veiledere om hvordan samfunnssikkerhet kan ivaretas i arealplanlegging.


21.03.2017

Bebyggelse nær høyspenningsanlegg

Statens strålevern har publisert et nytt informasjonshefte med oppdatert informasjon om magnetiske felt fra høyspenningsanlegg.


01.03.2017

Kristiansandskonferansen 2017

Med temaet "Hva forventes av vår samlede beredskap? Et blikk inn i fremtiden" arrangeres Kristiansandskonferansen 20. april 2017, for femte år på rad.


06.02.2017

Nytt risikobilde for Agder – ROS Agder

Det samlede, regionale risikobildet for begge Agder-fylkene ble første gang publisert 3. mai 2011. Nå har Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder oppdatert risikobildet og utarbeidet en ny risiko- og sårbarhetsanalyse for Agder – ROS Agder.


05.01.2017

Nytt plangrunnlag for kommunal atomberedskap

En atomhendelse har lav sannsynlighet, men kan gi svært alvorlige konsekvenser. Derfor kreves det en godt planlagt beredskap.


05.12.2016

Øvelse gjør mester - så også i Gjerstad

Gjerstad kommune har akkurat vært gjennom et travelt år med flere beredskapasrelaterte aktiviteter. Øvelse og målrettet beredskapsarbeid gjør mester- understreker rådmann Torill Neset.


01.11.2016

Svært gode resultater i Vegårshei kommune

Tilsyn, krisekommuniksjonskurs, beredskapsdag, øvelse og rapportgjennomganger i Vegårshei kommune – meget bra prosess konkluderer ordfører Kirsten Helen Myren


27.10.2016

Første felles beredskapskoordinatorsamling for Aust- og Vest-Agder

Et godt tiltak for utvikling av kompetanse og sosiale nettverk, mener Ivar Lyngstad fra Grimstad kommune.


03.10.2016

Forberedt på havnivåstigning

Ny temaveileder for hvordan havnivåstigning og stormflo kan tas inn i kommunal planlegging.


23.09.2016

Atomberedskap på dagsordenen


Onsdag 21. september gjennomførte Fylkesmannen det første møtet med det nye sammensatte Atomberedskapsutvalget etter sammenslåingen av embetene.