Beredskap

Vi lever i eit trygt og stabilt samfunn, men når samfunnet blir råka av ei stor hending eller krise, må vi ha ein plan for korleis vi skal handtere situasjonen. Vi treng planar for krisehandtering, og vi må øve på krisesituasjonar i tråd med planane. Alle aktørar på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve eigen kriseorganisasjon, har Fylkesmannen ansvar for jamleg å øve kriseleiinga i kommunane. Fylkesmannen skal dessutan vere ein pådrivar for øvingar som involverer andre regionale fagetatar, som til dømes Forsvaret. 

Beredskap er ein viktig del av samfunnsplanlegginga

Ei anna viktig oppgåve for Fylkesmannen er å sjå til at vi i samfunnsplanlegginga tek beredskapsomsyn, og at kommunane har eigne kriseplanar. 

Fylkesmannen skal koordinere den regionale atomberedskapen og medverke til at regionale og lokale etatar utviklar planar for å kunne handtere ei atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Du er også ein del av Noregs beredskap

Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


13.03.2020

KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2020 AVLYSES!

Konferansen, som skulle vært avholdt i Kilden torsdag 16. april 2020, avlyses på grunn av koronasituasjonen, og er i henhold til de tiltakene som ble iverksatt i går kveld.


10.03.2017

Informasjonsmøte om Nødnett

Det var godt oppmøte fra kommuner og regionale aktører på informasjonsmøtet 28. februar 2017 for for tilleggsbrukere av Nødnett.


26.01.2017

Ny ordning for naturskadeerstatning

Ved årsskifte trådte den nye loven om naturskadeerstatning i kraft. Det er blant annet gjort endringer i måten skadelidte søker om erstatning.


07.12.2016

Evaluering varslingsøvelse- høst 2016

Hensikten med øvelsen var å gjøre kommuner og regionale etater og aktører kjent med Fylkesmannens oppdaterte plan for varsling av flom og ekstreme værforhold.


01.11.2016

Ny øvingsveileder

Målgruppen for DSBs øvingsveileder er alle aktører som har behov for å øve, både offentlige, private og frivillige organisasjoner.


11.08.2016

Skal du til utlandet snart? Start turen på reiseregistrering.no

Friheten til å reise blir oftere utfordret av krig, terror og naturkatastrofer. "Si i fra hvor du går" – også når du drar til utlandet.


30.06.2016

Evaluering varslingsøvelse- sommer 2016

Fylkesmannens beredskapsstab gjennomførte mandag 13. juni en uvarslet varslingøvelse for kommuner og regionale etater og aktører.


14.06.2016

Temadag ekstremvær

Fylkesmannens beredskapsstab gjennomførte tirsdag 14. juni temadag om ekstremvær for kommunene i Vest- Agder.


22.04.2016

Agder-kommunene blant de beste på samfunnssikkerhet og beredskap

DSBs årlige undersøkelse er klar.