Tilrådning om vern av Skjeggedalsheii naturreservat

Gamle eiketrær i Skjeggedalsheii naturreservat
Gamle eiketrær i Skjeggedalsheii naturreservat (Foto: Jon T. Klepsland, Biofokus)

Fylkesmannen la 28. april fram forslag om å verne Skjeggedalsheii naturreservat i Åmli og Froland kommuner i Agder fylke.

Frivillig vern av skog

Naturreservatet på Skjeggedalsheii, som er tilrådt til Miljødirektoratet, har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern av skog innebærer at grunneier tilbyr sin skog for varig vern via skogeierforeningene, i dette tilfellet AT Skog. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale med Miljødirektoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.

Verneverdier

Biofokus har registrert natur- og verneverdier i området som foreslås vernet som Skjeggedalsheii naturreservat på oppdrag fra Miljødirektoratet. Registreringene følger Miljødirektoratet sin metodikk for registrering av verneverdier i skog. Vernekvalitetene i området er først og fremst knyttet til det store sammenhengende arealet med gammelskog og at det finnes kjerneområder med gammel eik og med et til dels høyt mangfold av sjeldne arter.

Skjeggedalsheii er vurdert som nasjonalt verneverdig (***), og vil dekke opp flere av manglene i skogvernet i Agder. En mer detaljert beskrivelse av verneverdiene i området, kan du lese om i tilrådningsdokumentet.

Tilrådning og vernekart

Fylkesmannens tilrådning med oppsummering av innkomne høringsuttalelser og forslag til verneforskrift samt vernekart finner du i høyre kolonne.

Eldre eikeblandingsskog i Skjeggedalsheii naturreservat

Eldre eikeblandingsskog i Skjeggedalsheii naturreservat (Foto: Jon T. Klepsland, Biofokus)