Sjøfuglreservatene langs kysten av Aust- og Vest-Agder

Vis varsomhet når du nærmer deg måkeungene, så du ikke skremmer vekk de voksne fuglene (dette bildet er tatt på avstand med teleobjektiv).

Sjøfuglene på Skagerak er i nedgang, og trenger all den ro de kan få gjennom hekkesesongen. Derfor er det forbudt å gå i land eller ferdes nærmere enn 50 meter fra land i sjøfuglreservatene i perioden 15. april til 15. juli.

Negativ utvikling for flere arter

Det foregår en systematisk overvåking av sjøfuglbestandene i reservatene langs kysten i Aust- og Vest-Agder. Det gjøres også årlige tellinger i et stort referanseområde utenfor Grimstad og Arendal kommuner i Aust-Agder. Dessverre har utviklingen for flere arter vært negativ over mange år.

En nedslående rapport fra Norsk ornitologisk forening i Vest-Agder viser at 2015 var et svært dårlig år for hekkende sjøfugler i Vest-Agder. Alle arter måkefugler gikk ned i antall, og produksjonen av ungfugler var også dårligere enn normalt for samtlige arter. Fiskemåken ser ut til å forsvinne fra sjøfuglreservatene i Vest-Agder i løpet av få år, og vil da følge etter hettemåke og ternene som har vært borte i flere år allerede.

I Aust-Agder er situasjonen noe bedre for artene sildemåke og gråmåke , men også i Aust-Agder er tendensen dessverre nedslående for artene fiskemåke og makrellterne.

Rapporten for 2016-overvåkingen i Vest-Agder var heldigvis noe mer positiv for de tre stormåkeartene. De hadde jevnt over god hekkesuksess i hele fylket, men fiskemåken fortsetter nedgangen.

Bestandsnedgangen har vedvart helt siden 1975, selv om de fallende kurvene har flatet noe ut mellom 2004 og 2007 i Aust-Agder.

Noen arter gjør det imidlertid svært godt langs kysten vår. Spesielt grågås og storskarv har økt i Aust-Agder, og har stabile eller noe økende bestander i Vest-Agder.

Sjøfuglreservater og sjøfuglsoner i Raet nasjonalpark

Det finnes en rekke sjøfuglreservater og sjøfuglsoner langs kysten – nærmere bestemt 23 i Aust-Agder og 32 i Vest-Agder. I tillegg kommer 10 sjøfuglsoner innenfor Raet nasjonalpark i Aust-Agder. De fleste av disse verneområdene stammer fra vernerunden på slutten av 1970-, begynnelsen av 1980-tallet, da det ble gjort en nasjonal satsning for å frede de viktigste områdene for sjøfugl.

I Raet nasjonalpark ble det i 2016 opprettet fem helt nye sjøfuglsoner samtidig som fem gamle sjøfuglreservater ble omgjort til sjøfuglsoner i nasjonalparken. Det gjelder omtrent likelydende bestemmelser i sjøfuglreservatene og sjøfuglsonene – den viktigste er uten tvil ferdselsforbudet som gjelder i perioden 15. april til 15. juli!

Gjeldene bestemmelser i sjøfuglreservatene og -sonene finner du i verneforskriften for det enkelte reservat/nasjonalpark: www.naturbase.no.

Kart som viser plasseringen av sjøfuglreservatene langs kysten i Aust- og Vest-Agder. Klikk på kartet for å gå til Naturbase der du kan zoom inn på ønsket reservat og lese mer om området.

Fylkesmannen oppfordrer alle til å respektere forbudet mot ilandstigning og ferdsel i sonen nærmere land enn 50 meter i alle sjøfuglreservatene og -sonene. Vis hensyn til hekkende fugler – også i områder uten ilandstigningsforbud. En stor andel av den totale sjøfuglbestanden hekker utenfor verneområdene.

Dersom fugler opptrer «aggressivt» (skriker og bråker, utfører skinnangrep o.l.) mot besøkende, betyr det at de forsvarer sin reirplass eller unger. Dersom fuglene viser slik atferd skal man trekke tilstrekkelig unna. Er det på en holme, bør man forlate holmen.


Ta hensyn til sjøfuglene. Illustrasjon: Geir A. Homme.