Verneområde

Den største trusselen mot naturmangfaldet i Noreg er at leveområde for dyr og plantar blir øydelagde og delte opp. Naturreservat, nasjonalparkar og andre verneområde bidreg til å ta vare på naturverdiar og bevare område av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområde kan også opprettast for å ta vare på eigenart og kulturminne i landskapet.

Forvaltning av verneområda

Ansvaret for å forvalte verneområda er delt mellom sentrale og lokale styresmakter. Fylkesmannen er forvaltningsstyresmakt i dei fleste naturreservata. Frå 2010 har kommunar med areal i nasjonalparkar og større landskapsvernområde fått tilbod om å overta forvaltningsansvaret. Det er oppretta fleire interkommunale verneområdestyre. Ein statleg tilsett verneområdeforvaltar er sekretær for styra.

Forvaltningsstyresmaktene skal først og fremst handheve vernereglane og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplanar. Dei har også ansvar for informasjon og merking i verneområda. Dette gjer dei i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdast i verneområda

Allemannsretten gir deg høve til å ferdast fritt i verneområda. All ferdsel må skje omsynsfullt, slik at dyr og plantar ikkje blir skadde eller forstyrra. I enkelte område kan det vere ferdselsforbod delar av året, som i hekke- og yngletida. Av omsyn til dyrelivet er det forbode å jakte i fuglefredingsområde og ein del naturreservat, men i mange verneområde kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er eit mål at motorisert ferdsel i verneområda skal avgrensast, både av omsyn til dyre- og plantelivet og faren for sporskadar, og for at ein skal kunne oppleve naturen utan forstyrrande bråk. Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verneområde. Det er Fylkesmannen som behandlar søknaden.

Vis meir


06.11.2020

Skjøtsel i Tveitvann naturreservat i Kristiansand

Fylkesmannen har satt igang fjerning av flere fremmede arter, i stor grad sitkagran, for å restaurere naturen i Tveitvann naturreservat og få tilbake naturlig edellauvskog.

29.10.2020

Miljøelever adopterer Lomsesanddynene

Farsund Ungdomsskole har adoptert Lomsesanddynene som ligger i Listastrendene landskapsvernområde og Einarsneset plante- og fuglefredningsområde på Miljødirektoratets friluftslivseiendom.

15.10.2020

Oppstart med frivillig vern av skog for to områder i Agder

Fylkesmannen i Agder har varslet oppstart av verneplanprosess for to skogområder i Aust-Agder. Områdene ligger i Tvedestrand og Åmli kommuner, og begge er tilbudt staten for varig vern gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

08.10.2020

Planting av strandtorn på Lista

Fylkesmannen har nå sørget for at 150 strandtorn er plantet ut i Einarsneshalsen. Dette gjøres for å styrke bestanden av den truede blomsterarten som har sin hovedutbredelse i Norge på Lista. 

08.10.2020

Landøyda bekjempet i naturvernområder langs Listastrendene

Skoleelever, bønder og naturforvaltere fra Farsund kommune og Fylkesmannen fjernet den skadelige planten landøyda i to verneområder langds Listastrendene. 

10.08.2020

Søknad om mudring og utfylling i Tveitvann – Kristiansand kommune

Fylkesmannen i Agder søker om løyve til mudring og utfylling i Tveitvann i Kristiansand kommune. Føremålet med tiltaket er å legge til rette for skjøtsel i Tveitvann naturreservat. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er settefylkesmann for saka. Høyringsfrist 26. august 2020.

31.07.2020

Godkjenning av forvaltningsplan for Badstudalen naturreservat

Fylkesmannen har utarbeidet og egengodkjent forvaltningsplan for Badstudalen naturreservat i Lillesand kommune. 

10.07.2020

Tilrådning om vern av to skogområder i Agder

Fylkesmannen la 6. juli fram forslag om å verne Eiersland naturreservat i Lyngdal kommune og en utvidelse av Grøneliane naturreservat i Evje og Hornnes og Birkenes kommuner.

03.07.2020

Tilrådning om vern av fem skogområder i Agder

Fylkesmannen la 29. juni og 2. juli fram forslag om å verne Urfjellheia og Dalsheia naturreservat, Urvassliene naturreservat, Landdalen naturreservat samt utvidelser av Kviteflogi og Åmtona naturreservater. De foreslåtte områdene er i Gjerstad, Risør, Bygland, Åmli og Hægebostad kommuner.

28.06.2020

To nye skogreservater i Agder

Kongen i statsråd vedtok 23. juni 2020 vern av et nytt naturreservat og utvidelse av et eksisterende naturreservat i Agder. Begge verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Fleire nyhende