Tilskuddsordninger

Miljødirektoratets søknadssenter er nå åpnet for søknader til de fleste av tilskuddsordningene. Vi oppdaterer listen over aktive ordninger fortløpende. 

Her følger en oversikt over en del statlige tilkuddsordninger for miljøtiltak over Miljøverndepartementets budsjett. Søknader om tilskudd sendes gjennom det elektroniske søknadssenteret til Miljødirektoratet.

Du kan gå direkte til søknadssenteret via https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/. Du kan registrere deg som søker og finne informasjon om søknadsprosedyren der, sammen med omtale av de enkelte tilskuddsordningene. Rapportering av tiltak det er gitt tilskudd til skal også skje gjennom søknadssenteret. Ta eventuelt kontakt med Fylkesmannen for veiledning.

Du finner også informasjon om tilskuddsordningene i Rundskriv T-1/19 Tilskotsordningar for 2020  fra Klima- og miljødepartementet.

Tilskuddsordninger som Fylkesmannens miljøvernavdeling forvalter:

Se omtale i søknadssenteret av de enkelte tilskuddsordningene ved å klikke på lenkene under. For følgende tilskuddsordninger er søknadsfristen 15. januar:

Disse tilskuddsordningene har andre søknadsfrister (ikke åpnet for søknad ennå):

  • Akutte forbyggende tiltak mot skade fra rovvilt (kan søkes hele året)
  • Forebyggende tiltak i rovviltforvaltningen (søknadsfrist 15. februar*)
  • Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen (søknadsfrist 15. februar*)
    *Vi henstiller til søkere om å søke tidligst mulig, helst innen 1. februar
  • Tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket (kontakt Fylkesmannens landbruksavdeling)

Noen aktuelle ordninger som Miljødirektoratet forvalter:

Tilskudd til friluftslivsformål:

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for friluftsliv på fylkesnivå. Dette omfatter også de statlige tilskuddsordningene til friluftslivsformål. Mer informasjon finner du på hjemmesidene til Agder fylkeskommune.

 


13.12.2019

Tilskudd til miljøtiltak 2020

Miljødirektoratets søknadssenter er nå åpnet for å søke om tilskudd til tiltak i 2020. Enkelte tilskuddsordninger vil bli åpnet seinere.

01.02.2016

Tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder 2016

Fra 1. februar kan det søkes om tilskudd til forvaltningstiltak i nasjonalt verdifulle kulturlandskap, unntatt de som har fått status som utvalgte kulturlandskap.